ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TENS'LE BİRLİKTE ULTRASON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN LOKAL STEROİD ENJEKSİYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND PLUS TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION THERAPY WITH LOCAL INJECTION OF STEROID IN THE CARPAL TUNNEL SYNDROME
Makale Dili: EN - Medline No: 66185
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı karpal tünel sendromunda transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu tedavisi ile birlikte ultrason tedavisinin etkinliğinin lokal steroid enjeksiyonu ile karşılaştırmaktı.

Metod: Bu çalışma, 1, 4 ve 12 hafta takip süreli prospektif, randomize ve tek kör klinik bir çalışmadır. Çalışmaya klinik ve elektrofizyolojik olarak karpal tünel sendromu tanısı alan, 22 bayan hastanın 35 eli dahil edildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı ve 1.gruba (11 hasta, 16 el) ultrasonla birlikte transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu tedavisi ve 2. gruba (11 hasta, 19 el) 6 mg betametason asetat lokal olarak karpal tünele uygulandı. Klinik muayeneler (tinel testi, falen testi, parestezi, vizüel analog skala) tedaviden önce, tedaviden sonra 1, 4 ve 12.haftalarda, elektrofizyolojik ölçümler ise tedaviden önce ve tedaviden 12 hafta sonra yapıldı.

Bulgular: Her iki grupta başlangıçta klinik ve elektrofizyolojik özellikler benzerdi (p>0.05). Tedavi sonrası iki grupta klinik ve elektrofizyolojik parametrelerde anlamlı düzelme vardı (p<0.05). Tedavi sonrası 1, 4 ve 12.haftalarda her iki grup karşılaştırıldığında iyileşme benzerdi (p>0.05).

Sonuç: Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu ile birlikte ultrason tedavisi karpal tünel sendromunda iyi etkilidir ve lokal steroid tedavisine alternatif olabilir.

ABSTRACT
Background: The aim of this study was to compare the effectiveness of ultrasound plus transcutaneous electrical nerve stimulation therapy with local injection of steroid in the carpal tunnel syndrome.

Method: This study was prospective, randomized, single blinded clinical trial with follow-up at 1, 4 and 12 wks. Thirty-five hands of 22 female patients with clinical and electrophysiological evidence of carpal tunnel syndrome were included in this study. All patients were randomly assigned to one of the two groups; group 1 (11 patients, 16 hands) received ultrasound plus transcutaneous electrical nerve stimulation therapy and group 2 (11 patients, 19 hands) received 6 mg of betamethasone asetate locally into the carpal tunnel. Clinical examinations (Tinel test, Phalen test, paraesthesia, visual analog scale score) and electrophysiological studies were performed before and after the treatments.

Results: Clinical and electrphysiological parameters were similar at baseline in both groups (p>0.05). There was a statistically significant improvement on the clinical and electrophysiological parameters of both groups after the treatments (p<0.05). Improvement was also similar when both groups were compared at 1, 4 and 12 wks (p>0.05).

Conclusion: Ultrasound plus transcutaneous electrical nerve stimulation therapy has good effectiveness in the carpal tunnel syndrome. It may be an alternative treatment to the local injection of steroid.