ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Kinestetik Beceri Eğitim Cihazında Uygulanan Kantitatif Statik ve Dinamik Denge Testlerinin Güvenilirliği ve Diğer Klinik Denge Testleriyle Korelasyonu
Reliability of Quantitative Static and Dynamic Balance Tests on Kinesthetic Ability Trainer and Their Correlation with Other Clinical Balance Tests
Received Date : 29 Jul 2009
Accepted Date : 02 Nov 2009
Makale Dili: EN - Medline No: 90378
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı gönüllülerde Kinestetik Beceri Eğitim 3000 (KBE 3000) cihazında uygulanan denge testlerinin güvenilirliğini ve bu testlerin yaygın olarak kullanılan klinik denge testleriyle korelasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya ortalama yaşı 41,7 olan 50 sağlıklı gönüllü (31 kadın, 19 erkek) dahil edildi. Katılımcıların statik ve dinamik denge ölçümleri için KBE 3000 (Med-Fit Systems Inc., Fallbrook, C.A., USA) cihazı kullanıldı. Ayrıca, tüm olgulara standize edilmiş klinik denge testlerinden zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi (ZAYT), dört kare adım testi (DKAT) ve Berg denge skalası (BDS) uygulandı. Testlerin uygulanmasından 3 hafta sonra, 31 gönüllü KBE cihazında uygulanan denge testlerini tekrarladı.

Bulgular: Statik (SDİ) ve dinamik denge indeksleri (DDİ) arasında orta derecede korelasyon saptandı (r=0,51, p<0,001). Statik denge indeksi, BDS ile güçlü derecede (r=-0,71, p<0,001), DKAT ve ZAYT ile orta derecede korele idi (sırasıyla, r=0,33, p<0,05 ve r=0,42, p<0,001). Dinamik denge indeksi'nin BDS ile arasındaki korelasyonu orta (r=0,53, p<0,001), ZAYT ile arasındaki korelasyonu zayıf olarak bulundu, DKAT ile arasında korelasyon yoktu. İntraklas korelasyon katsayıları SDİ için 0,90, DDİ için 0,87 idi.

Sonuç: Sağlıklı gönüllülerde KBE cihazında uygulanan statik ve dinamik denge testleri güvenilir olarak saptandı. Statik denge indeksi'nin BDS, ZAYT ve DKAT ile olan korelasyonları DDİ'nin klinik denge testleriyle olan korelasyonlarından daha güçlü bulundu. Bu metod denge yeteneğini değerlendirmede daha yaygın olarak kullanılabilir.

ABSTRACT
Objective: DWe aimed to evaluate the reliability of the balance tests performed on Kinesthetic Ability Trainer 3000 (KAT 3000) and their correlations with commonly used clinical balance tests in healthy volunteers.

Methods: Fifty healthy volunteers (31 women, 19 men) aged 41.7 years were included in the study. KAT 3000 (Med-Fit Systems Inc., Fallbrook, C.A., USA) was used to measure static and dynamic balance of participants. Additionally, from the standardized clinical balance tests; timed up and go test (TUG), four square step test (FSS) and Berg balance scale (BBS) were preformed to all subjects. Three weeks after completion of all the tests, 31 volunteers repeated the balance tests measured on KAT.

Results: Moderate correlation was found between static (SBI) and dynamic balance indexes (DBI) (r=0.51, p<0.001). SBI was strongly correlated with BBS (r=-0.71, p<0.001) and moderately correlated with FSS and TUG tests (r=0.33, p<0.05 and r=0.42, p<0.001, respectively). The correlation of DBI with BBS was moderate (r=0.53, p<0.001), whereas there was weak correlation with TUG and no correlation with FSS. Intraclass correlation coefficient were 0.90 and 0.87 for SBI and DBI.

Conclusion: Static and dynamic balance tests on KAT are reliable in healthy individuals. The correlations of SBI with BBS, TUG and FSS were stronger than that of DBI. This method can be used more prevalently to evaluate balance ability.