ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Kırsal Bölgede D Vitamini Farkındalığının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Evaluation of Vitamin D Awareness in Rural Area: A Cross-Sectional Study
Received Date : 09 Jan 2015
Accepted Date : 26 Jan 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: D vitamini, kemik metabolizması ve nöromusküler fonksiyonlar için önemli bir faktördür. Ayrıca son yıllarda D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin kardiyovasküler, enfeksiyöz, otoimmün hastalıklar ve metabolik sendromun da içinde bulunduğu pek çok kronik hastalıkla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışma kırsal bölgede yaşayan insanların D vitamini farkındalığı ve bilgilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada, kırsal bölgede yaşayan insanların D vitamini farkındalığı ve bilgilerini değerlendirmek için 8 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 459 (%64,4) kadın ve 254 (%35,6) erkek, toplam 713 kişi çalışmaya katılmıştır. Katılımcıların D vitamini farkındalığı ve bilgileri; cinsiyet, yaş aralığı ve eğitim seviyesine göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 241 (%52,5) kadın ve 100 (%39,4) erkek, toplamda 341(%47,8) kişinin D vitamini eksikliği ve yetersizliği ile ilgili bilgisi mevcuttu. Farkındalık ve bilgi sahibi olma açısından iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,001). Yaş (p<0,001) ve eğitim seviyesine göre de (p<0,001) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.

Sonuçlar: Kırsal bölgede D vitamini farkındalık oranı %50' den azdır. Ayrıca cinsiyet, yaş ve eğitim seviyesi de D vitamini farkındalığı ve bilgisini etkileyen faktörlerdir.

ABSTRACT
Objective: Vitamin D is an important factor for the metabolism of bone and neuromuscular functions. Additionally, deficiency and insufficiency of Vitamin D have been associated with many chronic diseases including cardiovascular, infectious and autoimmune diseases and metabolic syndrome in recent years. This study was aimed to evaluate the awareness and knowledge of rural people about the deficiency and insufficiency of Vitamin D.

Methods: In this cross-sectional study, a questionnaire which includes 8 items was applied to evaluate awareness and knowledge of Vitamin D among rural people. 459 (%64,4) women and 254 (%35,6) men, total of 713 people was participated in this study. Awareness and knowledge about Vitamin D deficiency and insufficiency of participants were compared according to gender, range of age and education levels.

Results: 241 (%52,5) women and 100 (%39,4) men, total of 341(%47,8) people had information about Vitamin D deficiency and insufficiency. There was a statistically significant difference in terms of gender about awareness and knowledge (p=0,001). Statistically significant differences was also found between groups in terms of age (p<0,001) and educational levels (p<0,001).

Conclusion: Vitamin D awareness in rural areas is less than 50%. Additionally gender, age, level of education are factors that affect the awareness and knowledge.