ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Büyük Trokanterik Ağrı Sendromunun Sıklığı ve Etkileri: Kesitsel Çalışma
Frequency and Effects of Great Trochanteric Pain Syndrome in Patients with Chronic Low Back Pain: A Cross-Sectional Study
Received Date : 11 May 2022
Accepted Date : 01 Sep 2022
Available Online : 26 Sep 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-91291 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(1):73-9
ÖZET
Amaç: Büyük trokanterik ağrı sendromu (BTAS), bel, kalça ve diz hastalıklarında da sık görülmektedir. Çalışmanın amacı, kronik bel ağrılı (KBA) hastalarda BTAS sıklığını saptamak, BTAS’nin klinik etkilerini ortaya koymak ve BTAS gelişimine etki eden faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: KBA ile başvuran hastalar standardize edilmiş öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmelerinin ardından lomber ön-arka, lomber yan grafiler ve lomber manyetik rezonans görüntülemeleri ile değerlendirildi. Tüm hastalara Oswestry Dizabilite Anketi (ODA), Kısa Form-36 [Short Form-36 (SF-36)] dolduruldu. Bulgular: KBA hastalarda %59,2 oranında BTAS saptanmıştır. BTAS varlığı görsel analog skala ile ölçülen ağrı düzeyini artırmakta iken OBA ile ölçülen fonksiyonel durumu kötüleştirmektedir (p=0,007, p=0,001). BTAS varlığı SF-36 ağrı alt parametresinde bozulmaya neden olmaktadır (p=0,005). Kadın cinsiyet bir risk faktörü olarak saptanırken (p=0,031), BTAS’li hastalarda yürüme bozukluğu ve nörojenik kladikasyon daha fazla bulunmuştur (p=0,021, p=0,017). BTAS hastalarında osteofit, skleroz, intervertebral disk mesafesi kaybı ve santral spinal dar kanal daha sıktır (p=0,021, p=0,011, p=0,05, p=0,021) Sonuç: KBA’lı hastalarda BTAS oldukça sık rastlanan, ağrılı bir durumdur. Kadınlarda, dejeneratif durumun daha ağır olduğu hastalarda ve santral spinal dar kanalı olan hastalarda daha sık görülebilmektedir. Ağrı düzeyini artırmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
ABSTRACT
Objective: Greater trochanteric pain syndrome (GTPS) can be commonly seen in patients with low back, hip or, knee pain. The aims of the study are to determine the frequency of GTPS in patients with chronic low back pain (CLBP), to reveal the clinical effects of GTPS and to identify the risk factors for the development of GTPS. Material and Methods: Patients with CLBP were evaluated with standardized history and physical examination. Oswestry Disability Index (ODI) and Short Form-36 (SF-36) were used for the asessment of quality of life. Patients were assessed with lumbar anteroposterior, lumbar lateral radiographs, and lumbar magnetic resonance imaging. Results: GTPS was detected in 59.2% of patients with CLBP. The presence of GTPS increased the pain level measured by visual analog scale, it worsens the functional status measured by ODI (p=0.007, p=0.001). Presence of GTPS caused deterioration in SF-36 pain subparameter (p=0.005). While female gender was found to be a risk factor (p=0.031), gait disturbance and neurogenic claudication were found to be more common in patients with GTPS (p=0.021, p=0.017). Osteophytes, sclerosis, loss of intervertebral disc space, and central spinal stenosis were common in patients with GTPS (p=0.021, p=0.011, p=0.05, p=0.021). Conclusion: GTPS was a very common and painful condition in patients with CLBP. It was seen more frequently in women, in patients with a more severe degenerative condition, and with central spinal stenosis. GTPS increased the level of pain and negatively affects the quality of life.
REFERENCES
 1. Wong CK, Mak RY, Kwok TS, et al. Prevalence, incidence, and factors associated with non-specific chronic low back pain in community-dwelling older adults aged 60 years and older: a systematic review and meta-analysis. J Pain. 2022;23:509-34. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Meroni R, Piscitelli D, Ravasio C, et al. Evidence for managing chronic low back pain in primary care: a review of recommendations from high-quality clinical practice guidelines. Disabil Rehabil. 2021;43:1029-43. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ho GW, Howard TM. Greater trochanteric pain syndrome: more than bursitis and iliotibial tract friction. Curr Sports Med Rep. 2012;11:232-8. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Blankenbaker DG, Ullrick SR, Davis KW, et al. Correlation of MRI findings with clinical findings of trochanteric pain syndrome. Skeletal Radiol. 2008;37:903-9. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Long SS, Surrey DE, Nazarian LN. Sonography of greater trochanteric pain syndrome and the rarity of primary bursitis. AJR Am J Roentgenol. 2013;201:1083-6. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Mallow M, Nazarian LN. Greater trochanteric pain syndrome diagnosis and treatment. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2014;25:279-89. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Tan LA, Benkli B, Tuchman A, et al. High prevalence of greater trochanteric pain syndrome among patients presenting to spine clinic for evaluation of degenerative lumbar pathologies. J Clin Neurosci. 2018;53:89-91. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Tortolani PJ, Carbone JJ, Quartararo LG. Greater trochanteric pain syndrome in patients referred to orthopedic spine specialists. Spine J. 2002;2:251-4. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Collée G, Dijkmans BA, Vandenbroucke JP, et al. A clinical epidemiological study in low back pain. Description of two clinical syndromes. Br J Rheumatol. 1990;29:354-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Pozzi G, Lanza E, Parra CG, et al. Incidence of greater trochanteric pain syndrome in patients suspected for femoroacetabular impingement evaluated using magnetic resonance arthrography of the hip. Radiol Med. 2017;122:208-14. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Genth B, Von Düring M, Von Engelhardt LV, et al. Analysis of the sensory innervations of the greater trochanter for improving the treatment of greater trochanteric pain syndrome. Clin Anat. 2012;25:1080-6. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Williams BS, Cohen SP. Greater trochanteric pain syndrome: a review of anatomy, diagnosis and treatment. Anesth Analg. 2009;108:1662-70. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Barratt PA, Brookes N, Newson A. Conservative treatments for greater trochanteric pain syndrome: a systematic review. Br J Sports Med. 2017;51:97-104. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Fairbank JC, Pynsent PB. The Oswestry Disability Index. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25:2940-52; discussion 2952. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Yakut E, Düger T, Oksüz C, et al. Validation of the Turkish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2004;29:581-5; discussion 585. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, et al. [Reliability and validity of the Turkish Version of Short Form-36 (SF-36)]. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-6. [Link] 
 17. Stephens G, O'Neill S, Mottershead C, et al. "It's just like a needle going into my hip, basically all of the time". The experiences and perceptions of patients with Greater Trochanteric Pain syndrome in the UK National Health Service. Musculoskelet Sci Pract. 2020;47:102175. [Crossref]  [PubMed]