ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Kemik Metastazı ile Karışabilen Brown Tümör
Brown Tumor Mimicking Bone Metastasis in a Patient with Chronic Renal Failure
Received Date : 13 Jun 2019
Accepted Date : 22 Aug 2019
Available Online : 03 Oct 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-70139 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(2):107-10
ÖZET
Kronik böbrek yetmezliği, sekonder hiperparatiroidiye neden olması yönüyle hem endokrin hem de kas-iskelet sistemini etkileyen bir hastalıktır. Hiperparatiroidizmin nadir komplikasyonlarından biri olan Brown tümör, artmış osteoklastik aktivite sonucu ortaya çıkar ve iskelet sisteminde çeşitli lezyonlara, patolojik kırık ve ağrıya sebep olabilir. Özellikle kronik böbrek yetmezliğindeki artmış malignite insidansı nedeniyle bu lezyonların primer veya metastatik kemik lezyonlarından ayrılması önemlidir. Bu çalışmada, metastatik kemik tümöründen şüphelenilen, ancak sekonder hiperparatiroidiye bağlı Brown tümör tanısı alan 60 yaşındaki erkek olgu sunulmuştur. Brown tümörler, benign karakterli lezyonlardır ama malign kemik hastalıklarını taklit edebilirler. Hastalığın ayırıcı tanısında klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve histopatolojik değerlendirmeler önemlidir.
ABSTRACT
Chronic renal failure is a disease that affects both endocrine and musculoskeletal systems in terms of causing secondary hyperparathyroidism. Brown tumor, one of the rare complications of hyperparathyroidism, is the result of osteoclastic activity resulting in lesions, pathological fractures and pain in the skeletal system. In this case report, a 60-year-old man, with a suspicion of metastatic bone tumor but diagnosed as Brown tumor due to secondary hyperparathyroidism is presented. Brown tumors are benign lesions, but they can mimic malign bone diseases. Clinical, laboratory, radiological findings and histopathological evaluations are important in the differential diagnosis of the disease.
REFERENCES
 1. Llach F, Bover J. Renal osteodistrophies. In: Brenner BM, ed. The Kidney. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2000. p.2103-86.
 2. Sherrard DJ, Hercz G, Pei Y, et al. The spectrum of bone disease in end-stage renal failure--an evolving disorder. Kidney Int. 1993;43:436-42. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Eroglu E, Kontas ME, Kocyigit I, et al. Brown tumor of the thoracic spine presenting with paraplegia in a patient with peritoneal dialysis. CEN Case Rep. 2019;8:227-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Pinto MC, Sass SM, Sampaio CP, et al. Brown tumor in a patient with hyperparathyroidism secondary to chronic renal failure. Braz J Otorhinolaryngol. 2010;76:404. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Karadeniz E. Secondary and tertiary hyperparathyroidism. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2016;9:53-7.
 6. Stengel B. Chronic kidney disease and cancer: a troubling connection. J Nephrol. 2010;23:253-62.
 7. Chien CC, Han MM, Chiu YH, et al. Epidemiology of cancer in end-stage renal disease dialysis patients: a national cohort study in Taiwan. J Cancer. 2017;8:9-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Peces R. Malignancy and chronic renal failure. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2003;14:5-14.
 9. Macedo F, Ladeira K, Pinho F, et al. Bone metastases: an overview. Oncol Rev. 2017;11:321. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Kızmazoğlu C, Sevin İE, Kalemci O ve ark. Brown tumor mimicking bone metastases in patients with chronic renal failure. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014;4:138-42. [Crossref] 
 11. Alfawareh MD, Halawani MM, Attia WI, et al. Brown tumor of the cervical spines: a case report with literature review. Asian Spine J. 2015;9:110-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Mak KC, Wong YW, Luk KD. Spinal cord compression secondary to brown tumour in a patient on long term haemodialysis: a case report. J Orthop Surg (Hong Kong). 2009;17:90-5. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Scholl RJ, Kellett HM, Neumann DP, et al. Cysts and cystic lesions; clinical and radiologic-histopathologic review. Radiographics. 1995;19:1107-24. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Okada H, Davies JE, Yamamoto H. Brown tumor of the maxilla in a patient with secondary hyperparathyroidism: a case study involving immunohistochemistry and electron microscopy. J Oral Maxillofac Surg. 2000;58:233-8. [Crossref]