ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Kronik İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Kaplıca Tedavisi
Balneotherapy in Chronic Inflammatory Rheuma/c Diseases: Review
Received Date : 09 Nov 2015
Accepted Date : 12 Dec 2015
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):167-73
ÖZET
Kaplıca tedavisi birçok hastalığın tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Etkisinin tek bir mekanizmaya değil, birkaç mekanizmaya bağlı kombine bir etki olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda kanıta dayalı olarak kronik inflamatuar romatolojik hastalıkların tedavisinde de kullanımı artmaktadır. Farmakolojik ve diğer tedavi modaliteleri ile birlikte multimodal bir konsept oluşturularak tedavi etkinliğinin arttığı ve tedavi maliyetlerinin azaldığı pek çok güncel çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmada, kantitatif laboratuvar kanıtlar ve klinik değerlendirme testleri ile yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, kronik inflamatuar romatizmal hastalıklarda kaplıca tedavisinin etkisi güncel bilgilerle sunulmuştur.
ABSTRACT
Balneotherapy has been used to treat many disorders for centuries. It is believed that its bodily effects are not through a single mechanism, but through a combination of a number of mechanisms. Its evidence-based use for the treatment of chronic inflammatory rheumatic diseases has recently increased. Many current studies have indicated that treatment efficacy is increased and treatment costs are reduced by creating a multimodal concept that combines balneotherapy with pharmacological treatment and other treatment modalities. In this review the effects of balneotherapy in chronic inflammatory rheumatic diseases were discussed under the light of current data obtained from studies using quantitative laboratory evidence and clinical assessment tests.