ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KRONİK MEKANİK BEL AĞRISI OLAN HASTALAR İLE SAĞLAM BİREYLER ARASINDA FONKSİYONEL PERFORMANS FARKLILIKLARI
THE DIFFERENCES OF FUNCTIONAL PERFORMANCES BETWEEN CHRONIC MECHANIC LOW BACK PAIN PATIENTS AND HEALTHY VOLUNTEERS
Makale Dili: TR - Medline No: 33168
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, mekanik kökenli kronik bel ağrısı olan hastalarda lomber omurgadaki cinsiyete bağlı fiziksel performans değişikliklerini ve sağlam bireylerle arasındaki farklılıkları irdelemektir. Çalışmaya yaşları 22-45 arasında olan 100 bel ağrılı hasta ve 60 sağlam birey alındı. Bel bölgesinin fonksiyonel performans değerlendirmesinde omurganın seri pozisyon değişikliklerine yanıt düzeyini ve gövde kontrolünü ölçen basit ve kolay uygulanabilen testler kullanıldı. Çalışmanın sonunda bel ağrılı bireylerde (Grup I-II) sağlam bireylere oranla (Grup III-IV) bel bölgesinin pozisyon değişiklerine yanıt düzeyi (BFTH: Bel fleksiyonu tekrar hızı ve OKHT: Otur-kalk hızı testi) ve gövde kontrolünün (AÖET: Ağırlık ile öne eğilme testi ve SYT: Sorensen yorgunluk testi) daha kötü olduğu tespit edildi (p<0.001). Bel ağrılı kadınların (Grup II) bel ağrılı erkeklere oranla BFTH ölçümünde daha kötü değerlere sahip olduğu (p<0.05) ancak OKHT, AÖET ve SYT ölçümlerinde istatistiki olarak anlamlı fark olmadığı gözlemlendi (p>0.05).

Elde ettiğimiz bulgular uyguladığımız testlerin bel ağrılı hastalar ile sağlam bireyler arasında fonksiyonel performans yönünden belirgin fark ortaya koyduğunu, bel ağrısı olan kadınların erkeklere oranla daha kötü fonksiyonel bel performansına sahip olduğunu göstermektedir.

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the physical performance varieties depending on sexuality in lomber spinal column between the patients experiencing chronic mechanic low back pain and healthy volunteers (control group). 100 patients having low back pain and 60 healthy volunteers between 22-45 ages were included in the study. Simple and easy practicable tests evaluating body control and response level of spinal column in repetetive position changes were used in functional back performance assesment.

In conclusion, we determined that body control and response level of spinal column in position changes (BFTH and OKHT ) were worse in back pain patients (Group I-II) than healthy conrol group (Group III-IV) (p<0.001).

It was observed that the women having back pain (Group II) had worse results than men having back pain in the assesment of BFTH (p<0.05), however there was no significant differences in the assesment of OKHT, AOET and SYT (p>0.05).

Our results show that the applied tests produce significant differences between back pain patients and healthy volunteers in functional performance, and the performance of women having back pain is worse than men having back pain.