ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kronik Omuz Ağrısında Yüksek Yoğunluklu Lazer ve Ultrason Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması; Randomize Kontrollü Tek Kör Çalışma
Comparison of the Efficacy of High Intensity Laser and Ultrasound Therapies in Chronic Shoulder Pain; Randomized Controlled Single Blind Study
Received Date : 15 Feb 2017
Accepted Date : 03 May 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(2):57-65
ÖZET
Amaç: Çalışmamızın amacı, kronik omuz ağrısı olan hastalarda Yüksek Yoğunluklu Lazer Tedavisinin (HILT) ve Ultrasonun (US) ağrı ve günlük aktiviteler üzerine etkinliğini karşılaştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif, randomize, kontrollü, tek kör çalışmada; 141 hasta rastgele tablosu kullanılarak Grup 1: US (n=70) ve Grup 2: HILT (n=71) olmak üzere iki gruba randomize edildi. Hastalara 14 seans Hotpack (Hp) + Transkütanoz Elektriksel Sinir Uyarısı (TENS) + Balneoterapi + Egzersiz tedavisine ek olarak HILT veya US tedavisi uygulandı. Görsel Analog Skala (VAS) ve omuz ağrısı ve özürlülük indeksi (SPADI) skorlaması kullanılarak tedavi öncesi (H0), tedavi sonrası 1. Gün (H2) ve tedavi sonrası 30. gün (H6) bulguları kaydedildi. Bulgular: İki grup arasında demografik özellikler ve tedavi öncesi değerlendirme parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Grup 1 ve Grup 2'de hem H2 hem de H6'daki tüm değerlendirme parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler bulundu (p<0,05). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında; Grup 2'nin lehine hem H2 hem de H6'da tüm değerlendirme parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sonuç: Bu çalışma, kronik omuz ağrısında HILT'in kısa vadede ağrıyı ve fonksiyonu iyileştirmede US tedavisinden daha üstün olduğunu ortaya koymaktadır.
ABSTRACT
Objective: The aim of our study was to compare the efficacy of the High Intensity LASER Therapy (HILT) and Ultrasound (US) for pain and daily activities of patients with chronic shoulder pain. Material and Methods: In this prospective, randomized, controlled, single blind study; 141 patients were randomized into two groups by using random table, as Group 1: US (n=70) and Group 2: HILT (n=71). HILT or US treatment was applied to the patients in addition to 14 sessions of Hotpack in (HP) +Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) +Balneotherapy + Exercise. Pre-treatment (W0), Post-treatment 1st day (W2) and Post-Treatment findings 30th day (W6) findings were recorded using the visual analog scale (VAS) and shoulder pain and disability index (SPADI) scoring. Results: There were no statistically significant difference neither in demographic characteristics nor pretreatment evaluation parameters between the two groups (p>0.05). In Group 1 and Group 2, statistically significant improvements were found in all the evaluation parameters both at W2 and W6 (p<0.05). When the groups are compared to each other; statistically significant difference was found in favor of Group 2 both at W2 and W6, in all evaluation parameters (p<0.05). Conclusion: This study demonstrates that in chronic shoulder pain HILT is superior to US therapy in decreasing pain and improving function in short term.