ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE ULTRASON VE LAZERİN KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİĞİ
THE COMPARATIVE EFFICACY OF ULTRASOUND AND LASER IN THE TREATMENT OF LATERAL EPICONDYLITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32779
ÖZET
Üst ekstremitenin sık rastlanan overuse sendromlarından biri olan lateral epikondilit tedavisinde fizik tedavi ajanlarından ultrason (US) ve düşük doz lazerin (DDL) etkinliği ile ilgili değişik sonuçlar bildirilmiştir.

Bu çalışmanın amacı lateral epikondilit tanısı konan hastalarda pulse ultrason ve lazer tedavisinin etkinliğini belirlemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 46.5±10.25 yıl, ortalama hastalık süresi 5.5±5.1 ay olan 58 (31 kadın, 27 erkek) lateral epikondilitli hasta alındı. Hastaların klinik ve demografik özellikleri belirlendi. Tüm hastalara lateral epikondilit bandajı ve basit analjezik verildi. Hastalar randomize olarak 20'şer kişilik 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalara 1.5 w/cm_ yoğunluğunda 5 dk süreyle hassas noktalara US tedavisi, ikinci gruptaki hastalara 3 dk süreyle 4 joule/noktaya şiddetinde DDL tedavisi toplam 10 seans uygulandı. Üçüncü gruptaki hastalara fizik tedavi verilmedi. Hastaların tedavi sonrası klinik parametreleri tekrar değerlendirildi.

Her 3 tedavi grubunda da ağrı şiddetinde anlamlı azalma saptandı. Bu azalmanın en fazla US grubunda olduğu izlendi (p<0.001). Ultrason grubunda diğer gruplardan farklı olarak diğer tüm klinik parametrelerde de istatistiksel olarak anlamlı düzelme bulundu.

Sonuç olarak ultrasonun klinik bulgular üzerine etkileri daha fazla ve anlamlıdır. Ancak bu sonuçların kalıcı olup olmadığını belirlemek için uzun takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.

ABSTRACT
Lateral epicondylitis is one of the most common overuse syndromes in the upper extremity. There are controversial results about the efficacy of physical agents like ultrasound and low density laser therapy.

The aim of this study was to assess the efficacy of pulsed ultrasound (US) and low density laser (LDL) in patients with lateral epicondylitis. 58 patients (31 women, 27 men) with a mean age of 46.5 ± 10.25 years and with a mean disease duration of 5.5 ± 5.1 months were included to the study. The clinical and demographic data were obtained and all patients were given lateral epicondylitis bandage and continued to receive simple analgesic agents. The subjects were randomly allocated to 3 groups including patients receiving pulsed US, LDL therapy and control group.

The intensity of the pain was significantly reduced in all 3 groups and the degree of this reduction was highest in the US group. In contrast to the other groups, there was statistically significant improvement in all the clinical parameters in patients treated with pulsed US.

Our results support the efficacy and use of pulsed US therapy in improving subjective and objective parameters of patients suffering from lateral epicondylitis. But further studies are needed to determine the long term effects of this therapy.