ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Lomber Disk Herniasyonunda Frekans Module Nöral Stimülasyon ve Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyon Tedavilerinin Klinik Etkilerinin ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of the Frequency Modulated Neural Stimulation and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Therapies on Clinical Effects and Magnetic Resonance Imaging Findings of Lumbar Disc Herniation
Received Date : 26 Apr 2012
Accepted Date : 10 Jul 2012
Makale Dili: TR - Medline No: 114186
ÖZET
Amaç: Frekans modüle nöral stimülasyon (FREMS) yeni bir transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon tipi olup elektriksel impulsların frekansını, şiddetini ve süresini önceden belirlenen bir sıraya göre değiştirmesiyle karakterizedir. Bu çalışma FREMS ve Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyon (TENS) tedavilerinin, lomber disk herniasyonuna (LDH) bağlı bel ağrısı olan hastalarda magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve klinik parametreler üzerine sonuçlarını ölçmekte ve karşılaştırmaktadır.

Yöntemler: Bel ve/veya bacak ağrısı olan, MRG ile LDH tanısı konulmuş 41 hasta çalışmaya alındı. 26 hasta FREMS (grup 1) ve 15 hasta TENS (grup 2) olmak üzere hastalar 2 gruba ayrıldı. Tedavi 3 hafta süreyle 15 seansı içeriyordu. Her tedavi seansı FREMS veya TENS olmak üzere 40 dakika sürüyordu. MRG incelemeleri tedavi öncesinde ve tedavi bitiminden 1 ay sonra yapıldı. Lomber omurganın fizik muayenesi, ağrı şiddeti, Oswestry Dizabilite Sorgulaması ve Roland-Morris Dizabilite Sorgulama ile de fonksiyonel yetersizlik ölçümü, tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra ve tedavi sonrası birinci ayda yapıldı.

Bulgular: Ağrı ve dizabilite skorlarında başlangıç ve takip periyotları arasında anlamlı azalma vardı (p<0.01), fakat her iki tedavi grubu arasında 3 değerlendirme zamanlarının hiçbirinde anlamlı fark yoktu (p>0.05). Her iki grupta da MRG'de hernie kitle boyutunda anlamlı azalma yoktu.

Sonuçlar: Hem FREMS hem de TENS tedavisinin LDH üzerine pozitif etkisi vardır. Bu sonuçlar FREMS'in LDH tedavisinde yeni bir elektroterapi modalitesi olarak önemli rolünün olabileceğini düşündürmektedir. (FTR Bil Der 2012;15: 39-44)

ABSTRACT
Objective: Frequency Modulated Neural Stimulation (FREMS) is a new type of transcutaneous electrical stimulation that is characterized by sequences of electrical impulses, which vary in frequency, intensity and duration according to a predetermined sequence. This study measures and compares the outcome of FREMS and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) therapies using magnetic resonance imaging(MRI) and clinical parameters in patients presenting with low back pain caused by lumbar disc herniation (LDH).

Methods: Forty-one patients, diagnosed with LDH using MRI, who had complaints of back and/or leg pain were enrolled study. The patient group was subdivied into two groups; 26 patients received FREMS(group 1) and 15 patients received TENS(group 2). Treatment consisted of 15 sessions over a period of 3 weeks. Each treatment sessions were consisted of 40 minutes of FREMS or TENS therapy. MRI examinations were done before and one month after the treatment. Physical examination of the lumbar spine, severity of pain, functional disability by Roland-Morris Disability Questionnaire and Oswestry Disability Questionnaire were assessed at baseline, immediately after, and one month after treatment.

Results: There were significant reductions in pain and disability scores between baseline and follow-up periods(p<0.01), but there was no significant difference between the 2 treatment groups at any of the 3 interview times(p>0.05). There were no significant reduction of size of the herniated mass on MRI after treatment in both groups.

Conclusion: Both FREMS and TENS have positive effects on LDH. These results suggest that FREMS may have an important role in the treatment of LDH as a new electrotherapy modality. (J PMR Sci 2012;15: 39-44)