ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

LOMBER SPİNAL KANAL ÇAPLARI İLE SOMATOMETRİK PARAMETRELER, KLİNİK BULGULAR VE ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LUMBAR SPINAL CANAL DIMENSIONS AND SOMATOMETRIC PARAMETERS, CLINICAL FINDINGS AND DISABILITY LEVEL
Makale Dili: TR - Medline No: 66182
ÖZET
Amaç: Nörojenik kladikasyo yakınmalı olgularda spinal kanal çapları ile somatometrik parametreler, santral lomber spinal stenozun klinik bulguları ve özürlülük düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek.

Hastalar ve Yöntem: Nörojenik kladikasyo yakınmalı otuzbeş hasta çalışmaya alındı. Lomber spinal ekstansiyonu ölçmek için Little tarafından tanımlanan bir modifiye Schober testi kullanıldı. Nörojenik kladikasyo mesafesi 3km/saat hızda yürüme bandı üzerinde ölçüldü. Ağrı şiddeti vizüel analog skala, özürlülük düzeyi Roland-Morris sorgulama formu ile değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme L3-S1 spinal bilgisayarlı tomografi ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı, vücut kitle indeksi, nörojenik kladikasyo mesafesi, VAS ve lomber spinal ekstansiyon ölçümü sırasıyla 54.5±13.8 yıl, 28.9±5.3 kg/m2, 546.40±1094.2 m, 3.3±2.5 ve 1.77±1.1 cm idi. Boy; L3 vertebra düzeyinde interpediküler çapla, pedikülolaminar L4 vertebra düzeyinde spinal kanal alanı ile, L3 ve L4 vertebra düzeyinde dural sak alanı ile pozitif korelasyon gösterdi. Roland-Morris skoru nörojenik kladikasyo mesafesi, VAS ve lomber spinal ekstansiyon ölçümleri ile anlamlı ilişki gösterdi.

Sonuç: Lomber spinal kanal çapları ve bu çapların somatometrik parametrelerle ilişkisi değişkendir. Bu nedenle spinal kanal anotomisi farklı boyutlarıyla değerlendirilmelidir. Ağrı ve fonksiyon kaybı özürlülük düzeyini etkilemektedir.

ABSTRACT
Objectıve: To investigate the correlation of spinal canal dimensions with somatometric parameters, clinical findings of central lumbar spinal stenosis and disability level in patients complaining of neurogenic claudication.

Method and Patients: Thirtyfive patients complaining of neurogenic caudicatio were included into study. To measure lumbar spinal extension a modified Schober test defined by Little was used. Neurogenicclaudication distance was measured on a treadmill with a speed of 3 km/h. The severity of pain was evaluated by visual analoque scale (VAS) and the disability level was evaluated by Rolland-Morris questionnaire. The radiologic examination was performed with L3-S1 spinal computed tomography.

Results: The mean age, body mass index, neurogenic claudication distance, VAS and lumbar spinal extension measurement were 54.5±13.8 year, 28.9±5.3 kg/m2, 546.40±1094.2 m, 3.3±2.5 and 1.77±1.1 cm respectively. Height positively correlated with interpedicular diameter at the L3 vertebra level, spinal canal area on the pediculolaminar L4 vertebra level, dural sac area at the L3 and L4 vertebra levels. Roland-Morris score related with neurogenic claudication distance, VAS and lumbar spinal extension measurement.

Conclusion: There are variations of the dimensions of the lumbar spinal canal and correlations with somatometric parameters. The anatomy of spinal canal should be evaluated according to different dimensions. Pain and loss of function affect disability level.