ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltme Cerrahisi Sonrası Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Gelişen Bir Olguda Vestibüler Rehabilitasyon
Ves/bular Rehabilita/on in a Case with Benign Paroxysmal Posi/onal Ver/go Following Maxillary Sinus Liing Surgery
Received Date : 24 Jun 2015
Accepted Date : 29 Dec 2015
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):201-5
ÖZET
Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ani baş dönmesi atakları ile karakterize olup, periferik vestibüler sistem patolojilerine bağlı gelişen vertigonun en sık rastlanan nedenidir. Çoğu vaka idiyopatik olmakla birlikte, iç kulak ilişkili sekonder nedenleri de bulunmaktadır. Benign paroksismal pozisyonel vertigonun nadir rastlanan sekonder nedenlerinden biri, maksiller sinüs tabanı yükseltme cerrahisidir. Bu çalışmada, maksiller sinüs tabanı yükseltme cerrahisi sonrası, baş dönmesi şikâyeti ile kliniğe başvuran 48 yaşındaki bir kadın olgu sunulmuştur. Olguya, yapılan Dix- Hallpike testi sonrası BPPV tanısı konulmuştur. Epley manevrası uygulanarak semptomların büyük oranda rezolüsyonu sağlanmış, ev egzersiz programı olarak horizontal ve vertikal bakış stabilitesi egzersizleri önerilmiştir. Uygulanan vestibüler rehabilitasyon yöntemleri ile olguda tam düzelme sağlanmıştır. Sunulan bu olgu ile maksiller sinüs tabanı yükseltme cerrahisi sonrası BPPV olasılığıaçısından hekimlerin farkındalığının artırılması ve bu tip vakaların yönetimi konusunda güncel bilgilerin derlenmesi hedeflenmiştir.
ABSTRACT
Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), which is characterized by sudden vertigo attacks, is the leading cause of vertigo due to the peripheral vestibular system pathologies. Most cases are idiopathic, as well as there exist secondary causes associated with the inner ear. Maxillary sinus lifting surgery is one of the uncommon reasons of BPPV. In this case report, a 48-years-old female patient admitted with the complaint of vertigo following maxillary sinus lifting surgery was presented. The patient was diagnosed with BPPV after the Dix-Hallpike test. Symptoms were resolved mostly with the application of Epley manoeuvre. The patient was recommended to perform horizontal and vertical gaze exercises at home. Complete recovery of the patient was achieved with these vestibular rehabilitation techniques. With this case report, we aimed to improve the awareness regarding the possibility of BPPV following maxillary sinus lifting surgery, as well as to review current knowledge on the management of these patients.