ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Lenfödem Farkındalığı
Lymphedema Awareness in Patients Underwent Breast Cancer Surgery
Received Date : 30 Dec 2020
Accepted Date : 23 May 2022
Available Online : 02 Jun 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-80952 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(3):273-8
ÖZET
Amaç: Meme kanseri farkındalığı, toplumsal dikkat ve görüntülemedeki gelişmeler hastalığın teşhis ve taramasında olumlu etkisi meme kanserinden sağkalım oranlarının artması hasta farkındalığı ve lenfödem risk faktörleri hakkında eğitim ihtiyacını doğurmaktadır. Burada merkezimizde takipli opere meme kanserli hastalarda lenfödem farkındalığını analiz etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışma prospektif ve tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Veriler anketler yoluyla onkoloji kliniğine kontrol için başvuran opere meme kanserli hastalardan elde edilmiştir. Lenfödem ile ilgili bilgiyi ölçen anket ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Cevaplar doğru, yanlış veya bilgim yok şeklinde hazırlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 34-77 yaş aralığında 75 opere meme kanserli kadın hasta dâhil edildi. Beden kitle indeksi (BKİ) ortalama 27,6±7,2 kg/m2 idi. Eğitim düzeyleri: okuma yazma yok n=31 (%41,3), ilkokul mezunu n=20 (%26,7), ortaokul mezunu n=9 (%12), lise mezunu n=10 (%13,3), doktora sonrası ve üniversite n=5 (%6,7) idi. Meme kanseri tanı süresi medyan 12 ay (minimum: 1 ay; maksimum: 84 ay) idi. Etkilenen kolda lenfödem varlığı %16 (n=12) idi. Katılımcıların 22’si (%29,3) daha önce lenfödem kelimesini duydunuz mu sorusuna evet yanıtını verdi. Doğru cevap sayısı medyan 3 (minimum: 0; maksimum: 9) idi. Sonuç: Çalışmaya katılan opere meme kanserli hastalarımızın büyük bölümünün üst ekstremitede lenfödem gelişimi ve olabilecek komplikasyonlar yönünden yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmadığı görülmektedir. Eğitim düzeyinin, lenfödem ve olabilecek komplikasyonlar konusundan bilgi ve farkındalığının belirleyicisi olduğunu tespit ettik.
ABSTRACT
Objective: Advances in breast cancer awareness, social attention and imaging have a positive impact on the diagnosis and screening of the disease. The increase in survival rates from breast cancer raises the need for education on patient awareness and lymphedema risk factors. Here, we aimed to analyse the lymphedema awareness in patients underwent breast cancer surgery in our center. Material and Methods: The study was planned prospectively and descriptively. The data were obtained from patients underwent breast cancer who admitted to the oncology clinic for control via questionnaire. Results: Seventyfive (n=75) female breast cancer patients between the ages of 34-77 years were included in the study. The mean body mass index (BMI) was 27.6±7.2 kg/m2. Education levels were: no literacy n=31 (41.3%), primary school graduate n=20 (26.7%), secondary school graduate n=9 (12%), high school graduate n=10 (13.3%), postdoctoral and university n=5 (6.7%). The median duration of the diagnosis of breast cancer was 12 months (minimum: 1 month; maximum: 84 months). The presence of lymphedema in the affected arm was 16% (n=12). Twentytwo of the participants (29.3%) answered yes to the question whether you heard the word lymphedema before. The number of correct answers was median 3 (minimum: 0; maximum: 9). Conclusion: It is seen that most of our operated breast cancer patients who participated in the study do not have sufficient knowledge and awareness about the development of lymphedema in the upper extremities and possible complications. We determined that education level is the determinant of knowledge, awareness about lymphedema and possible complications.
REFERENCES
 1. Stamatakos M, Stefanaki C, Kontzoglou K. Lymphedema and breast cancer: a review of the literature. Breast Cancer. 2011;18:174-80. Erratum in: Breast Cancer. 2011;18:181. Michael, Stamatakos [corrected to Stamatakos, Michael]; Charikleia, Stefanaki [corrected to Stefanaki, Charikleia]; Konstantinos, Kontzoglou [corrected to Kontzoglou, Konstantinos]. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Akram M, Iqbal M, Daniyal M, et al. Awareness and current knowledge of breast cancer. Biol Res. 2017;50:33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Kwan ML, Shen L, Munneke JR, et al. Patient awareness and knowledge of breast cancer-related lymphedema in a large, integrated health care delivery system. Breast Cancer Res Treat. 2012;135:591-602. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Shah C, Vicini FA. Breast cancer-related arm lymphedema: incidence rates, diagnostic techniques, optimal management and risk reduction strategies. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011;81:907-14. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Czerniec SA, Ward LC, Refshauge KM, et al. Assessment of breast cancer-related arm lymphedema--comparison of physical measurement methods and self-report. Cancer Invest. 2010;28:54-62. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Paskett ED. Symptoms: lymphedema. Adv Exp Med Biol. 2015;862:101-13. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Bernas M, Thiadens SRJ, Smoot B, et al. Lymphedema following cancer therapy: overview and options. Clin Exp Metastasis. 2018;35:547-51. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Grada AA, Phillips TJ. Lymphedema: Pathophysiology and clinical manifestations. J Am Acad Dermatol. 2017;77:1009-20. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Borman P, Moffatt C, Murray S, et al. LIMPRINT Study: The Turkish Experience. Lymphat Res Biol. 2019;17:202-10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Fu MR, Chen CM, Haber J, et al. The effect of providing information about lymphedema on the cognitive and symptom outcomes of breast cancer survivors. Ann Surg Oncol. 2010;17:1847-53. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Taghian NR, Miller CL, Jammallo LS, et al. Lymphedema following breast cancer treatment and impact on quality of life: a review. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;92:227-34. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Thomas-MacLean R, Miedema B, Tatemichi SR. Breast cancer-related lymphedema: women's experiences with an underestimated condition. Can Fam Physician. 2005;51:246-7. [PubMed]  [PMC] 
 13. Pyszel A, Malyszczak K, Pyszel K, et al. Disability, psychological distress and quality of life in breast cancer survivors with arm lymphedema. Lymphology. 2006;39:185-92. [PubMed] 
 14. Altintas HK, Ayyildiz TK, Veren F, et al. The effect of breast cancer fatalism on breast cancer awareness among Turkish women. J Relig Health. 2017;56:1537-52. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Borman P, Yaman A, Yasrebi S, et al. The importance of awareness and education in patients with breast cancer-related lymphedema. J Cancer Educ. 2017;32:629-33. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Choi JK, Kim HD, Sim YJ, et al. A survey of the status of awareness of lymphedema in breast cancer patients in busan-gyeongnam, Korea. Ann Rehabil Med. 2015;39:609-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Kim M, Shin KH, Jung SY, et al. Identification of prognostic risk factors for transient and persistent lymphedema after multimodal treatment for breast cancer. Cancer Res Treat. 2016;48:1330-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Brahma B, Yamamoto T. Breast cancer treatment-related lymphedema (BCRL): An overview of the literature and updates in microsurgery reconstructions. Eur J Surg Oncol. 2019;45:1138-45. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Gillespie TC, Sayegh HE, Brunelle CL, et al. Breast cancer-related lymphedema: risk factors, precautionary measures, and treatments. Gland Surg. 2018;7:379-403. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Stanton AW, Modi S, Bennett Britton TM, et al. Lymphatic drainage in the muscle and subcutis of the arm after breast cancer treatment. Breast Cancer Res Treat. 2009;117:549-57. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Beaulac SM, McNair LA, Scott TE, et al. Lymphedema and quality of life in survivors of early-stage breast cancer. Arch Surg. 2002;137:1253-7. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Helyer LK, Varnic M, Le LW, et al. Obesity is a risk factor for developing postoperative lymphedema in breast cancer patients. Breast J. 2010;16:48-54. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Coen JJ, Taghian AG, Kachnic LA, et al. Risk of lymphedema after regional nodal irradiation with breast conservation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003;55:1209-15. Erratum in: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003;56:604. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Velanovich V, Szymanski W. Quality of life of breast cancer patients with lymphedema. Am J Surg. 1999;177:184-7; discussion 188. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Fodor J, Polgár C, Péley G, et al. Az axilla kezelése emlórákban: evidenciák és vitatott kérdések [Management of the axilla in breast cancer: evidences and unresolved issues]. Orv Hetil. 2001;142:1941-50. Hungarian. [PubMed]