ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

MEME KARSİNOMU TANISIYLA OPERE EDİLEN HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE BAŞLANAN REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVITY OF EARLY REHABILITATION PROGRAMME ON PATIENTS OPERATED WITH THE DIAGNOSIS OF BREAST CARCINOMA
Makale Dili: TR - Medline No: 66211
ÖZET
Bu çalışmanın amacı meme karsinomu tanısıyla modifiye radikal mastektomi uygulanan hastalarda postoperatif erken dönemde başlanan rehabilitasyon programının hastaların omuz eklem hareket açıklığına, üst ekstremite lenfödem gelişimine, fonksiyonel kapasite ve postoperatif komplikasyonların insidansı üzerine etkisini, ev programı verilen grup ile karşılaştırarak rehabilitasyon programının başlama zamanı konusunda fikir edinmekti.

57 kadın hasta çalışmaya alındı. Tedavi grubundaki 27 hastaya postoperatif 1. günden itibaren 15 seans rehabilitasyon programı uygulandı. Takiben 8 haftalı k ev egzersiz programı önerildi. Ev programı grubundaki 30 hastaya ise drenleri çıkarıldıktan sonra uygulanmak üzere egzersiz formu verildi. Opere taraf omuz eklem hareket açıklığı üst ekstremite çevresel ölçümleri, fonksiyonel kapasiteleri preopratif dönemde, postoperatif 1., 3. ve 6. ayın sonunda değerlendirildi.

Operasyon sonrası 1. 3. ve 6. ayda omuz fleksiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon hareketlerinde tedavi grubu lehine anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.05). Toplam fonksiyonel skorlar postoperatif 1., 3. ve 6.aylarda tedavi grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti (p<0.001). Lenfödem gelişimi açısından ise iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç olarak meme karsinomu tanısıyla opere edilen hastalarda operasyon sonrası erken dönemde başlanan rehabilitasyon programının, postoperatif komplikasyonları arttırmadan, hastaların omuz eklem açıklıkları ve fonksiyonel kapasiteleri üzerine olumlu etkisi görülmüştür.

ABSTRACT
The aim of the study was to investigate and to compare the effects of early onset rehabilitation program on range of motion of the shoulder joint, lymphedema of the upper extremity, functional capacity and the incidence of postoperative complications, with home exercise program and to determine the onset of the rehabilitation program in patient who had modified radical mastectomy with the diagnosis of breast carcinoma.

Fifty-seven female patients were participated in the study. The patients in the treatment group were instructed to 15 session of rehabilitation program beginning on the first postoperative day and continued with home based physical activity program for 8 weeks. 30 patients were given home based physical activity program after cessation of drainage. Range of motion of the affected shoulder joint and circumferential measurements were taken, functional capacity was assessed at pre and postoperative 1., 3. and 6. months.

The measurements of flexion, abduction and external rotation movements of the shoulder joint at the 1., 3 and 6.months; were significantly better in the treatment group (p<0.05). The total functional scores at the 1. 3. and 6.months were significantly better in the treatment group (p<0.001). There was no difference in the development of lymphedema in both of the groups.

Early rehabilitation program has beneficial effect on range of motion of the shoulder joint and functional capacity in patients operated with the diagnosis of breast carcinoma, besides the program had no additive effect on postoperative complications.