ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi
Relationship with Functional Status and Quality of Life Associated with Depression in Multiple Sclerosis: The Experience of A Rehabilitation Center
Received Date : 03 Jul 2014
Accepted Date : 03 Dec 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı rehabilite edilen multipl skleroz (MS) hastalarında depresyonun, ilişkili faktörlerin ve yaşam kalitesine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntemler: Çalışmaya toplam 54 MS hastası ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 43 sağlıklı birey alındı. Hastaların demografik özellikleri, MS tipi, plak yerleşimi ve aldıkları tedaviler kaydedildi. Hastaların nörolojik fonksiyon bozukluğu genişletilmiş özürlülük durum ölçeği (EDSS), ambulasyon durumu Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS), fonksiyonel durumu Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), depresyonu Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve yaşam kalitesi SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirildi. Kontrol grubuna BDÖ ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği uygulandı.

Bulgular: MS hastalarının 29'unda (%53.7) depresyon varken, kontrol grubunun 4'ünde (%9.3) depresyon vardı (p=0.0001). Depresyonu olan MS hastalarının EDSS ortalamaları depresyonu olmayan MS hastalarından yüksek bulundu (p<0.05). EDSS ile Beck Depresyon Skoru (BDS) arasında doğrusal bir ilişki bulunmadı. Depresyonu olan ve olmayan MS hastalarının FAS ve FIM ortalamaları arasında farklılık gözlenmedi. SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, sosyal fonksiyon ve fiziksel skor alt parametre ortalamalarındaki farklılığın kontrol grubundan; vitalite, ruhsal durum rolü, mental sağlık ve mental skor alt parametre ortalamalarındaki farklılığın depresyonu olan MS hastalarından kaynaklandığı gözlendi (p<0.05). Yapılan lineer regresyon analizi sonucunda BDS'u ile fiziksel ve mental komponent skorları arasında doğrusal bir ilişki tespit edildi.

Sonuçlar: Multipl skleroz hastalarında görülen depresyonun hastalık süresi, özürlülük ve fonksiyonel durumla ilişkisi bulunmazken, yaşam kalitesinin mental komponentini olumsuz etkilediği bulunmuştur.

ABSTRACT
Objective: To investigate the presence of depression, related factors, and the effect on quality of life in patients with multiple sclerosis (PMS) who had rehabilitation.

Methods: Fifty-four PMS (patient group) and forty-three age-and sex-matched healthy individual (control group) were included in the study. The demographic characteristics of PMS, type of MS, plaque placement and treatments were recorded. The Expanded Disability Status Scale (EDSS), Functional Ambulation Classification (FAS), Functional Independence Measure (FIM), Beck Depression Inventory (BDI) and SF- 36 quality of life scale were used respectively in order to evaluate neurological dysfunction, ambulation, functional status, depression and quality of life for PMS. Healthy controls filled out the BDI and SF-36 quality of life scale.

Results: 29 (53.7%) of the PMS and 4 (9.3%) of the controls had depression (p<0.001). The average EDSS of PMS with depression was significantly higher than PMS without depression. A linear relationship was not found EDSS between BDI. There were no significant differences between PMS with and without depression comparing to mean of FAS and FIM. The differences of means in physical function, physical role limitations, pain, general health, social function, and physical score due to control group;the differences of means in vitality, role of mental state, mental health and mental score due to PMS who had depression (p<0.05).

Conclusion: There was no relationship depression between disease duration, disability and functional status, depression was negatively effected the mental component of quality of life in PMS.