ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Nadir Bir Tortikollis Nedeni Olarak Hemivertebra ve Klippel-Feil Sendromu
Hemivertebra and Klippel-Feil Syndrome as a Rare Cause of Tor.collis: Case Report
Received Date : 15 Jul 2015
Accepted Date : 28 Apr 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2017;20(1):48-51
ÖZET
Tortikollise eşlik eden vertebral anomaliler izole ya da bir sendromun parçası olabilmektedir. Bu sendromlardan biri de Klippel-Feil sendromu (KFS)’dur; özellikle, Tip 2’de servikal füzyona eşlik eden hemivertebra vardır. Ancak, erken çocukluk döneminde tortikollise eşlik eden vertebral anomalilerin tespiti bazen gecikebilmektedir. Polikliniğimize tortikollis nedeni ile sevk edilen 11 yaşındaki erkek olguda hemivertebra ve vertebral füzyonlar saptandı. Mevcut vertebral anomalilerle KFS Tip 2 tanısı konuldu. Hastada eşlik edebilecek diğer sistem patolojileri bulunmadığından; izole KFS Tip 2 olarak kabul edildi. Bu çalışmanın amacı, tortikollise, hemivertebra gibi vertebra anomalileri ve bunlarla birlikte bazı anomalilerin eşlik edebileceğini ve tanının geç yaşlara kadar gecikebileceğinin akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktır.
ABSTRACT
Torticollis, which accompanies vertebral anomalies may be part of a syndrome or isolated. Also, one of these syndromes is Klippel-Feil syndrome (KFS). Particularly in KFS Type 2, there are cervical fusions accompanying the hemivertebra. However, the detection of these vertebral anomalies accompanying torticollis may sometimes be late in the life. We have detected hemivertebra and vertebral fusions in 11 years-old male patient who was referred to our outpatient clinic. KFS Type 2 was diagnosed with existing vertebral anomalies. Because of not existing of other systemic pathologies that may accompany the patient, isolated KFS Type 2 was accepted. The purpose of this case reported, we have emphasized that the diagnosis of torticollis accompanying with vertebral anomalies such as hemivertebra and associated anomalies will be late in the life.