ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OMURİLİK YARALANMALI HASTALARDA BASI YARASI GELİŞİMİNİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
ASSOCIATION BETWEEN PRESSURE ULCER DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC AND CLINICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 66196
ÖZET
Bu çalışma; omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda sayı, anatomik lokalizasyon ve evre bakımından bası yaralarını (BY) değerlendirmek ve BY gelişimi için risk oluşturabilecek demografik ve klinik parametreleri belirlemek amacı ile planlandı.

Çalışmaya BY olan 116, BY olmayan 95 toplam 211 hasta alındı. Hastaların nörolojik özellikleri ASIA sınıflaması ile, kas tonusu Asworth skalası ile, fonksiyonel düzeyleri Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) ile değerlendirildi.

Ortalama yaş, hastalık ve yatış süresi, BY olan grupta 38.03±,13.16 yıl, 20.13±17.41 hafta, 23.56±.10.28 hafta iken BY olmayan grupta 22.4±6.42 yıl, 9.2±4.11 hafta, 12.8±3.39 hafta idi. Bu parametreler açısından gruplar arası fark anlamlıydı.(sırasıyla p<0.05, p<0.001, p<0.001). BY olan grupta nörolojik seviye en sık servikal idi (%37) ve lezyon bütünlüğü % 82 hastada kompletti. Nörolojik lezyon seviyesi ve lezyon bütünlüğüne göre her iki grup arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla: p<0.01, p<0.001). BY olan grupta ASIA motor skalası 33.64±20.12, FBÖ 45.02±19.34 idi ve BY olmayan gruptan anlamlı düzeyde düşüktü (sırasıyla p<0.001, p<0.001). BY lokalizasyonu en çok sakral bölgedeydi (%60.4). BY evresi ile BY sayısı (p<0.001) ve yatış süresi (p< 0.01) arasında anlamlı ilişki saptandı.

SKY hastalarda rehabilitasyon sürecini etkileyen ve prognozu belirleyen BY?nın önlenmesi öncelikli hedef olmalıdır. Çalışmamızda ileri yaş, uzun hastalık süresi, yüksek nörolojik seviye, komplet lezyon bütünlüğü, düşük motor skor ve FBÖ skoru BY gelişimiyle ilişkiliydi. Bu özelliklere sahip hastaların belirlenerek BY önleme programına alınması rehabilitasyon sürecine etkinlik kazandırabilir.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the pressure ulcers (PU) in patients with spinal cord injury in terms of its number, anatomical localization and stage and to determine the demographic and clinical parameters which may constitute risk for PU development.

Two hundred eleven patients, (116 them with PU , 95 without PU) were included in the study. Neurological characteristics of the patients were evaluated with ASIA classification, muscle tone with Ashworth scale and functional status with Functional Independence Measurement (FIM).

The mean age, disease duration and rehabilitation period were 38.03±,13.16 years, 20.13±17.41 weeks, 23.56±.10.28 weeks respectively in patients with PU, whereas 22.4±6.42 years, 9.2±4.11 weeks, 12.8±3.39 weeks respectively in patients without PU. Significant differences were observed in these parameters between groups (p<0.05, p<0.001, p<0.001, respectively). The most frequent neurological level of the patients with PU (%37) and lesion integrity was complet in 82% of the patients. There were significant differences between groups regarding the level of the lesion and integrity of the lesion (p<0.01, p<0.001, respectively). ASIA motor scale was 33.64±20.12 and FIM was 45.02±19.34 in patients with PU and these values were significantly lower than the values of the patients without PU (p<0.001, p<0.001, respectively). The most frequent anatomical localization of PU was the sacral region (%60.4). A significant relation was observed between the stage of PU and the number of PU (p<0.001), the hospitalization period (p< 0.01).

The preventing of PU that effects the prognosis and the rehabilitation process in patient with SCI should be primary of goal of the clinician. In our study, advanced age, longer disease duration, higher neurological level, completness of lesion integrity, lower motor and FIM scores appear to be related to PU development. Determining the patients possessing these characteristics and taking them under PU prevention programmes may provide contributions to rehabilitation period.