ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nörojenik Barsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Neurogenic Bowel Dysfunction and its Effect on Quality of Life in Patients with Spinal Cord Injury
Received Date : 24 Oct 2016
Accepted Date : 23 Nov 2016
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(2):77-82
ÖZET
Amaç: Omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda Nörojenik Barsak Disfonksiyonu (NBD) ciddiyetini, klinik-demografik özelliklerin NBD ile ilişkisini ve NBD'nin yaşam kalitesine etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 55 OY hasta dahil edildi. Yaş, cinsiyet, hastalık süresi, etiyoloji, ambülasyon düzeyi, nörolojik lezyon derecesi ve lezyon seviyesi kaydedildi. Nörojenik barsak disfonksiyonu NBD skoru ile değerlendirildi. NBD skoru 10 sorudan oluşmakta ve total skor 0-47 arasında değişmektedir. NBD derecesi 0-6 çok hafif, 7-9 hafif, 10-13 orta, ≥14 ciddi NBD olarak tanımlanmıştır. Yaşam kalitesi ise Short Form 36 (SF-36) ile değerlendirildi. Bulgular: NBD skoru ortancası 10 (1-18) olarak bulundu. 19 (%34,5) hastada çok hafif, 6 (%10,9) hastada hafif, 16 (%29,1) hastada orta, 14 (%25,5) hastada ise ciddi NBD saptandı. NBD skoru; komplet OY hastalarda inkomplet hastalara göre ve ambule olamayan hastalarda fonksiyonel ambule olabilen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p değerleri sırasıyla 0,044 ve 0,002). NBD skoru dereceleri ile SF-36'nın 8 alt parametresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç: OY hastaların yaklaşık yarısında orta-ciddi düzeyde NBD gelişmektedir. Komplet OY ve ambule olamayan OY hastalarda NBD ciddiyeti daha fazladır. Çalışmamız sonucunda beklenilenin aksine yaşam kalitesi ile NBD arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ancak ayaktan hastalarda yapılan bazı çalışmalarda NBD ile yaşam kalitesi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle yatan hastalarda hastane koşulları nedeniyle NBD'nin yaşam kalitesini önemli bir şekilde etkilemediği, ancak hastane dışındaki daha sosyal yaşamda NBD'nin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği düşünülmektedir.
ABSTRACT
Objective:We aimed to investigate the severity of Neurogenic Bowel Dysfunction (NBD), the association of clinical and demographic characteristics with NBD and the effect of NBD on the Quality of Life (QoL) in patients with Spinal Cord Injury (SCI). Material and Methods: The study included 55 patients with SCI. The age, gender, duration of injury, ethiology, ambulation level, neurology lesion level and lesion grade of each patient were recorded. NBD was evaluated by the NBD score is composed of 10 questions and the total score is between 0-47. NBD levels were defined as; a score of 0-6 minor for, 7-9 moderate, 10–13 moderate for ≥14 severe NBD. QoL was evaluated by the Short Form 36 (SF-36). Results: Median NBD score was 10 (1-18). Of all patients investigated, 19 (34.5%) had very minor, 6 (10.9%) had minor, 16 (29.1%) had moderate and 14 (25.5%) had severe NBD. NBD scores of the complete patients and patients in non-ambulation group were worse compared to the incomplete patients and patients in functional ambulation group (p=0.044 and p=0.002 respectively). There was no any statistically significant relationship between the 8 subdivisions of SF- 36 and NBD. Conclusion: Nearly half of the patients with SCI had moderate-severe NBD. NBD was more severe in non-ambulated patients and patients with complete SCI. Contrary to expectations, our study could not show any relation between NBD and QoL. On the other hand, some studies performed on out-patients demonstrated that there is a relationship between NBD and quality of life. As a result, it seems like NBD does not affect QoL of inpatients because of the hospital environment. On the contrary it has a negative effect on the QOL of outpatients in their more social environment.