ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OMURİLİK YARALANMALI HASTALARDA TİLT TABLE'DA KAN BASINCININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF BLOOD PRESSURE ON TILT TABLE IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY
Makale Dili: TR - Medline No: 66221
ÖZET
Bu çalışmada omurilik yaralanmalı hastalarda tilt table'ın kardiyovasküler yanıttaki rolü değerlendirildi. 70 omurilik yaralanmalı hasta 30 dakika süreyle 90 dereceye kadar tilte kaldırıldı ve hastaların supin pozisyondaki ve farklı düzeylerdeki tilt açılarında ortalama arteriyel kan basınçları ölçüldü.

Hastaların tümü 0, 20, 40 derecelerde tilti semptomsuz olarak tamamladı. Bir hastada 60 derecede, 8 hastada 80 derecede, 16 hastada da 90 derecede tilt sonlandırıldı. Tüm hastalarda supin pozisyondan itibaren tilt açısı arttıkça kan basınçları düştü. Kan basıncı düşüşü tetraplejik hastalarda paraplejik hastalara göre anlamlı fark göstermiyordu. Ancak tilti sonlandırma tetraplejik hastalarda paraplejik hastalara göre daha fazlaydı. Kan basıncı düşüşü komplet hastalarda inkomplet hastalara göre daha sık gözlendi.

Bu hemodinamik gözlem omurilik yaralanmalı hastalarda ortostatik hipotansiyonu azaltma ve supin hipertansiyonu önlemek için gerekli terapötik stratejilere yardımcı olabilir.

ABSTRACT
The role of the cardiovascular response to head-up tilt in patients with spinal cord injury patients was evaluated in this study. Seventy adults with spinal cord injury were tilted up to 90 degrees, head-up, for 30 minutes. And mean arterial blood pressures were measured in subjects tested in supine and at various levels of head-up tilt position.

In all subjects, tilt was completed in 0, 20, 40 degrees without any symptom. Tilt was completed in 60 degree in one patient, in 80 degree in 8 patients and in 90 degree in 16 patients. From supine rest to head-up tilt, blood pressure decreased in all subjects. Blood pressure decrease in tetraplegic patients were not significantly different from those of paraplegic patients. But the rate of the termination of tilt was more in patients with tetraplegia than in patients with paraplegia. Complete spinal cord injury patients showed a greater decrease in arterial blood pressures compared to incomplete patients.

As a result these haemodynamic observations may aid therapeutic strategies to reduce orthostatic hypotension and prevent supine hypertension in spinal cord injured patients.