ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OMURİLİK YARALANMALI HASTALARIN REHABİLİTASYON MERKEZİNDE YATTIKLARI DÖNEME AİT MALİYET ANALİZİ
COST ANALYSIS OF PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY DURING THEIR STAY IN A REHABILITATION CENTER
Makale Dili: TR - Medline No: 66202
ÖZET
Amaç: Rehabilitasyon merkezinde yatan omurilik yaralanmalı hastaların ekonomik maliyetlerinin tanımlanması

Gereç ve Yöntem: 2000-2004 yılları arasında rehabilitasyon merkezine kabul edilen 353 omurilik yaralanmalı hasta değerlendirildi. Hastaların rehabilitasyonu sırasındaki ekonomik maliyetlerini tanımlamak için hasta dosyaları ve taburcuğundaki faturaları kullanıldı. Tüm hastalar için toplam yatış maliyeti ve günlük yatış maliyetleri hesaplandı. Total yatış maliyeti; Rehabilitasyon maliyetleri (tüm rehabilitatif ve medikal uygulamalar ile oluşan komplikasyonlara yönelik yapılan uygulamalar ve bunların harcamaları), laboratuvar maliyetleri, hastane maliyetleri şeklinde altgruplara bölündü

Bulgular: Hastaların yaş, cinsiyet, etiyoloji ve etkilenen vertebra düzeylerinin maliyet üzerine etkisi yoktu. Rehabilitasyon merkezine geç başvuran hastalarda maliyet artmıştı. Ortalama hastanede yatış süresi 62.6±13.7 gündü ve beklenildiği gibi yatış süresi uzadıkça maliyet artıyordu. Toplam yatış maliyeti paraplejiklerde tetraplejiklere göre daha yüksekti, ve komplet yaralanmalı hastaların maliyeti inkomplet hastalara göre daha yüksek seviyelerdeydi. Taburcukta daha iyi fonksiyonel duruma sahip hastaların toplam yatış maliyeti daha az fonksiyonel duruma sahip olan hastalara oranla daha yüksekti.

Sonuç: Omurilik yaralanması hasta, aile ve toplumu pek çok yönden etkiler, maliyeti de çok fazladır.

ABSTRACT
Objective: To determine the economics cost of inpatients with spinal cord injury patients in a rehabilitation center.

Material and Methods: Three hundred and fifty-three patients with spinal cord injury who were admitted to a rehabilitation center between 2000 and 2004 were assessed. The files and invoice of the patients at discharge were used to describe the economic cost of patients management. The cost per stay and cost per day were determined for all patients. Cost per stay were divided in to subgroups as rehabilitation cost (all rehabilitative, medical and complication management and related expense), laboratory cost and hospital cost.

Results: Age, sex, etiology of injury and injured vertebra level of the patients had no effect on cost. Cost per stay was increased for patients who admitted later to the rehabilitation unit. The mean length of the stay was 62.6±13.7 days and cost per stay was increased with the longer duration of hospitalization as expected. Cost per stay was higher in patients with paraplegia compared to patients with tetraplegia, and patients with complete spinal cord injury had increased levels of cost when compared to incomplete patients. Patients with greater functional status at discharge, had greater cost per stay compared to patients with lower functional status.

Conclusions: Spinal cord injury effect the patient, family and society in many aspect and its economic cost is also immense.