ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OMUZDA SIKIŞMA SENDROMUNDA FİZİK TEDAVİ VE EKLEM ÇEVRESİ TENOXICAM ENJEKSİYONU ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PHYSICAL THERAPY AND PERIARTICULAR TENOXICAM INJECTION IN SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME
Makale Dili: EN - Medline No: 69272
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı omuz sıkışma sendromu olan hastalarda fizik tedavi ve tenoxicam enjeksiyonunun etkinliğini karşılaştırmaktı.

Metodlar: Klinik ve radyolojik olarak subakromial sıkışma sendromu tanısı alan ve 6 aydan kısa süredir omuz ağrısı olan 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 20 hastaya 10 seans fizik tedavi (hot pack, ultrason ve TENS), ikinci gruba ise eklem çevresine 20 mg/2 ml Tenoxicam enjeksiyonu uygulandı. Tüm hastalara çalışma boyunca Codman's pendulum egzersizleri öğretildi. Görsel analog skala (VAS) ile omuz ağrısı şiddeti, eklem hareket açıklığı (ROM) ölçümleri ve Omuz Özürlülük Sorgulaması (SDQ) kullanıldı. Sonuç değerlendirmeleri tedavi öncesi ve tedaviden 1, 2 ve 6 hafta sonra yapıldı.

Bulgular: İstirahat ve hareketle ağrıda 1. haftada Grup2'de anlamlı düzelme görülürken, Grup1'deki düzelme anlamlı değildi. Omuz eklem hareket açıklığı ve Özürlülük sorgulama anketi skorları Grup 1'de tüm takiplerde anlamlı düzelme gözlendi, ancak Group 2'de sadece 1. haftadaki düzelme anlamlı idi, 2. ve 6. haftalarda 1. haftadan farklı değildi(p>0.05). İki grup arasında eklem hareket açıklığı değerleri ve Özürlülük skorları açısından anlamlı fark yoktu. (p>0.05).

Sonuç: Eklem çevresine Tenoxicam enjeksiyonu güvenli, hızlı etkili, iyi tolere edilen ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifidir.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to compare with effectiveness of physical therapy and periarticular Tenoxicam injection in the patients with shoulder impingement syndrome.

Methods: Forty patients with shoulder pain for less than 6 months who were diagnosed with clinical and radiological evidence of subacromial impingement syndrome were included. Patients were randomly divided into 2 groups. The 20 patients in group 1 received 10 sessions physical therapy (hot-pack, Ultrasound (US), Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)) and those in group 2 received one periarticular 20 mg/2 ml Tenoxicam injection. All patients were instructed to perform Codman's pendulum exercises during the study. Shoulder pain during rest and activity by visual analog scale (VAS), range of motion (ROM) measurements and Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) were used as outcome measures. The evaluations were done before the treatment and at the 1st, 2nd and 6th week after the treatment.

Results: The improvement in the pain scores during the rest and activity at the end of 1st week was not significant in group-1 (p>0.05), whereas it was statistically significant in group-2. The improvement in shoulder ROM and SDQ scores was significant in group-1 at all follow-up assessments (p<0.05). A significant improvement of ROM and SDQ scores in group-2 was found only at 1st week (p<0.05), while measurements of 2nd and 6th weeks were not different from 1st week and each other (p>0.05). There was not a statistically significant difference between two groups in terms of measurements of shoulder ROM and SDQ scores (p>0.05).

Conclusion: Periarticular Tenoxicam injection is a safe, rapidly acting, well-tolerated and cost-effective treatment alternative.