ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OPERASYON SONRASI LOMBER DİSK HERNİASYONLU HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF POSTOPERATIVE LUMBAR DISC HERNIATION PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 33257
ÖZET
Bel ağrısı gelişmiş toplumlarda çok sık rastlanılan bir semptomdur. Bununla birlikte bel ağrısı olan hastaların yaklaşık %1'inin cerrahi tedavi endikasyonu vardır. Bu çalışmadaki amacımız; cerrahinin ve operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programının başarısını değerlendirmekti.

Lomber disk herniasyonu için tek bir seviyede ilk kez cerrahi geçirmiş 30 hasta ( 23 kadın, 7 erkek) çalışmaya dahil edildi. Yaşları 24- 70 arasında ( ortalama 47,66 ± 11,72 ).

Operasyon öncesi 28 hastanın (%93) bel ağrısı 26 hastanın (%86) bacak ağrısı ve 17 hastanın (%56) bacaklarında parestezi mevcuttu.

Hastaların operasyon sonrası semptomları ise 25 hastanın (%89) bel ağrılı 24 hasta (%92) bacak ağrısı, 14 hasta (%82) bacak parestesisi mevcuttu. Bizim çalışma sonuçlarımız operasyon öncesine göre sadece hastaların 3'ünün (%10) bel ağrısının azaldığını ortaya çıkardı.

Operasyon sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programı olan hastalarda tedavi başarısı için indikatör olarak kabul edilen düz bacak kaldırma testi düzelme sonuçları istatistiksel olarak anlamlıydı. Operasyon sonrası ağrı, uygun olmayan hasta seçimi cerrahinin komplikasyonları ve başarısız cerrahi nedeniyle olabilir.

ABSTRACT
Low back pain is extremely common in modern societies. However approximately %1 patients with low back pain have indication for surgical treatment. Our aim in this study was to evaluate the success of surgery and postoperative physical medicine and rehabilitation programme.

Thirty patients (23 female/ 7 male) who underwent primary surgery at a single level for lumbar disc herniation were included in the study. Their age ranged between 24-70 years (mean age 47,76± 11,72 ). Twenty eight patients (%93) had low back pain, 26 patients (%86) had leg pain and 17 patients (%56) had paresthesia in their legs preoperatively.

These patients's preoperative symptoms were as follows : 25 patients (%89) had low back pain, 24 patients (%92) leg pain, 14 patients (%82) had leg paresthesia. Our results revealed that only 3 (%10) of the patients had reduced low back pain when compared to their preoperative symptoms.

Patients who were included in the postoperative physical medicine and rehabilitation programme displayed statistically significant better results in slight leg rise test which was accepted as an indicator for the success of treatment.

The reason for postoperative pain may be inappropriate patient selection, surgical complication and unsuccesful surgery.