ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OSTEOARTRİT OLAN HASTALARDAKİ METABOLİK SENDROM
THE METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 76972
ÖZET
Amaç: Çalışmamızın amacı, OA hastalarında metabolik sendrom sıklığını incelemek ve diz OA nin dejeneratif değişiklik derecesiyle MS komponentleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Materyal Metod: Diz OA olan 70 hasta ve 70 sağlıklı kontrol bu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksini içeren demografik bilgileri, hastalık süresi, sigara ve alkol tüketimi, fiziksel aktivite, komorbid hastalıklar ve ilaç kullanımı öğrenilerek kaydedildi. Hasta grubunda, OA derecesini belirlemek için radyolojik değerlendirme gerçekleştirildi.

Bulgular: 54 kadın ve 16 erkek OA hastası, 50 kadın, 20 erkek sağlıklı kontrol, yaş ortalamaları sırasıyla 66.2±9.0 ve 61.6±9.1yıl olan şahıslar çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında demografik özellikler açısından fark yoktu. MS görülme sıklığı, OA'li kadın hastalarda %66.7 ve erkeklerde %31.3, kontrol grubunda ise kadınlarda %42.0, erkeklerde %35.0'dü. MS'lu OA hastalarında, sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyi ile KellgrenLawrence skorları arasında önemli bir korelasyon mevcuttu (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, OA olan kadın hastalarda OA olmayanlarla kıyaslandığında MS görülme sıklığı daha yüksekti. Bizim bulgularımız göstermiştirki, OA'li hastalarda MS komponentlerini değerlendirmek, bu durumla ilgili morbiditeyi azaltmak için gerekli çabayı gösterme olasılığı sunar.

ABSTRACT
Objective: The aim of our study was to examine the frequency of the metabolic syndrome in OA patients and investigate the relationship between the MS components and degree of degenerative knee OA.

Material and Methods: Seventy patients with knee OA and 70 healthy control subjects were participated in this study. Demographic data including age, sex, body mass index, disease duration, cigarette and alcohol consumption, physical activity, comorbid diseases and medication of all subjects were recorded. Radiological assessments for the degree of OA were carried out in patients group.

Results: 54 female and 16 male OA patients, 50 female, 20 male healthy control subjects with a mean age of 66.2±9.0 and 61.6 ± 9.1 years respectively, were included to the study. There was no difference between the demographic characteristics of the patients and control groups. Among patients with OA, the frequency of the MS were 66.7 % in female and 31.3 % in male subjects, while in the control group the frequency was 42.0 % and 35.0 % in female and male control subjects respectively. There was a significant correlation between the KellgrenLawrence scores and systolic and diastolic blood pressure levels in OA patients with the metabolic syndrome (p<0.05).

Conclusion: In conclusion female patients with OA have higher rates of MS compared with subjects without OA. Our findings highlight the importance of assessing the component of MS in patients with OA, which may offer the possibility to direct future efforts to reduce the morbidity of this condition.