ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Osteoartritli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Physical Activity Level in Patients with Osteoarthritis
Received Date : 18 Aug 2011
Accepted Date : 19 Oct 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 108308
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, osteoartritli (OA) Türk hastaların fiziksel aktivite düzeyini değerlendirmekti.

Yöntemler: Çalışmaya, 176 kadın 24 erkek olmak üzere 200 hasta katıldı. Demografik özellikler (yaş, vücut kütle indeksi, eğitim düzeyi vb.) sorgulandı. Fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için Paffenbarger Fiziksel Aktivite İndeksi (PFAİ) ve Human Aktivite Profili (HAP) kullanıldı.

Bulgular: PFAİ puanlarına göre; kadınlar ve erkekler günlük ve haftalık enerji harcaması yönünden benzerdi. Erkekler ve kadınlar arasında, HAP puanları yönünden anlamlı bir fark yoktu. HAP'ne dayanarak, hem kadın hem de erkek hastalar bozuk aktivite grubu olarak sınıflandı.

Sonuç: Sonuç olarak, OA' li hastaların fiziksel aktivite düzeyleri sınırlıdır. OA' li hastaların tedavi programları belirlenirken, hastaların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilmeli ve düzenli egzersiz alışkanlığını kazandırmaya yönelik çözümler geliştirilmelidir. (FTR Bil Der 2011;14: 75-9)

ABSTRACT
Objective: Aim of this study was to evaluate physical activity level of Turkish patients with osteoarthritis (OA).

Methods: Two hundred patients (176 female, 24 male) participated in the study. Demographic characteristics (age, body mass index, education level etc.) were examined. Paffenbarger Physical Activity Index (PPAI) and Human Activity Profile (HAP) were used to evaluate the physical activity level.

Results: According to PPAI scores; women and men were similar for daily and weekly energy expenditure. There is no significant difference among women and men for HAP scores. Based on HAP, either women or men patients were classified as impaired activity group.

Conclusion: As a result, physical activity levels of patients with OA are limited. When treatment program of patients with OA are determined, physical activity levels of the patients should be evaluated and solutions for encouraging regular exercise habits should be improved. (J PMR Sci 2011;14: 75-9)