ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Osteoporozlu Hastalarda Denge Cihazı ile Yapılan Denge Egzersizlerinin Yaşam Kalitesi ve Denge Üzerine Etkisi: Randomize Klinik Çalışma
Effect of Balance Exercises with Balance Trainer on Quality of Life and Balance in Patients with Osteoporosis: Randomized Clinical Trial
Received Date : 26 Sep 2017
Accepted Date : 22 Dec 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58213 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(1):9-14
ÖZET
Amaç: Denge cihazının osteoporotik kadınlarda denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek ve sonuçları klasik osteoporoz egzersiz programı ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Altmış beş yaş üstü 50 osteoporotik kadın çalışmaya dâhil edildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci egzersiz grup: bu gruptaki 25 hastaya, haftada beş gün, günde 30 dk olmak üzere toplam altı hafta kas güçlendirme, germe ve denge egzersizleri gibi klasik osteoporoz egzersizleri ev programı olarak verildi. İkinci denge cihazı grup: bu gruptaki 25 hastaya, klasik osteoporoz egzersizlerine ilave olarak; haftada beş, 30 dk olmak üzere toplam altı hafta görsel geri bildirimli denge cihazı ile denge egzersizleri yaptırıldı. Tek bacak üstünde durma testi (TBÜDT), zamanlı kalk ve yürü testi (ZKVYT) ve Avrupa Osteoporoz Kurumu Yaşam Kalitesi Anketi (QUALEFFO), bireylerin denge ve yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanıldı. Bulgular: QUALEFFO tüm parametrelerde, TBÜD ve ZKVY testlerinde, denge cihazı grubunda 6 hafta sonunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde iyileşme saptandı (p<0,05). Sonuç: Denge cihazının osteoporotik hastalarda denge fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu yönündedir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of balance trainer in osteoporotic women on balance and life quality and to compare the results with a classic osteoporosis exercise program. Material and Methods: Fifty osteoporotic women over 65 years of age were included in the study. The patients were randomly divided into two groups. 1. exercise group: classical osteoporosis exercises such as muscle strengthening, stretching and balance exercises for a total of 6 weeks, 5 days a week and 30 minutes a day were given as home programs in 25 patients in this group. 2. balance tariner group: 25 patients in this group were given balance trainer exercises with visual feedback for a total of 6 weeks, 5 days a week and 30 minutes a week, in addition to classical osteoporosis exercises. One leg stance test, timed up and go test and the Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO) was used to evaluate balance and quality of life in the individuals. Results: All parameters of QUALEFFO, One-leg Stance Test and Timed Up and Go Test were statistically significant improved in the balance trainer group at the end of 6-weeks (p<0.05). Conclusion: Balance trainer has been shown to have a positive effect on balance functions and quality of life in osteoporotic patients.