ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OVER KANSERİ SONRASINDA GELİŞEN ANTİ-YO NEGATİF PARANEOPLASTİK SEREBELLAR DEJENERASYON: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR ÖZETİ
ANTI-YO NEGATIVE PARANEOPLASTIC CEREBELLAR DEGENERATION FOLLOWING OVARIAN CARCINOMA: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Received Date : 24 Feb 2009
Accepted Date : 26 May 2009
Makale Dili: EN - Medline No: 86260
ÖZET
Paraneoplastik sendromlar primer kanserden veya metastazlarından uzak olan bir bölgede organları veya dokularda görülen hastalıklardır. Paraneoplastik serebellar dejenerasyon( PSD) ise kanserin uzak etkisi olarak nadir görülen non metastatik nörolojik komplikasyonudur. Klinik olarak gövde ve yürüyüş ataksisi, dizartri ve nistagmusu içeren subakut fakat pogresif panserebellar disfonksiyon ile karakterizedir. PSD'nin mekanizmasındaki rolü tam olarak bilinmese de bu antikorların serumda tespit edilmesi altta yatan kanserin araştırılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu olgu sunumunda over kanseri sonrası PSD gelişen 55 yaşındaki bayan hastayı inceleyerek nadir görülen bu sendrom hakkında bilgilerimizi arttırmayı amaçladık.
ABSTRACT
Paraneoplastic syndromes are disorders of organs or tissues that occur at a site distant from primary cancer or its metastases. Paraneoplastic cerebellar degeneration (PCD) is a rare and unusual non-metastatic neurolojic complication as a remote effect of cancer. Clinically it is characterized by subacute onset by progressive pancerebellar dysfunction including truncal and gait ataxia, dysartria and nystagmus. Although the role of these antibodies in the mechanisms of PCD remains unknown, the detection of these antibodies in serum of patients suspected of PCD often lead to a focused search for the underlying neoplasms. In this case report, it was aimed to increase our knowledge about this rare syndrome by investigating 55 years old female patient with PCD after ovarian cancer.