ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Paraplejik Erkeklerde Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
Sexual Dysfunctions in Paraplegic Men
Received Date : 21 May 2010
Accepted Date : 26 Aug 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 94515
ÖZET
Amaç: Paraplejik erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarının ve hastalar için öneminin belirlenmesi, hastaların yaşam beklentilerinin değerlendirilmesi.

Yöntemler: Çalışmaya spinal şok döneminden çıkmış, yaralanmanın ilk yılı içinde olan 33 paraplejik erkek hasta alındı. Anket yoluyla hastaların yaralanma öncesi ve sonrası cinsel fonksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi edinildi. Erektil fonksiyon; International Index of Erectile Function (IIEF) ile değerlendirildi. Nörolojik seviye American Spinal Injury Association'a (ASIA) göre belirlendi. Bu seviyeler, ürogenital sistemin innervasyonu dikkate alınarak T1-T10, T11-L2 ve L3 ve altı olmak üzere 3 grupta sınıflandırdı. Ereksiyon, ejakülasyon ve orgazm ile nörolojik düzey arasındaki ilişkiler araştırıldı.

Bulgular: Ortalama IIEF skoru erektil disfonksiyonu yansıtacak şekilde 19,84±7,4 idi. Erektil fonksiyon skoruna (EFAS) göre tüm hastalarda erektil disfonksiyon saptandı. Lezyon seviyesi T1-T10 olan hastalarda refleks ereksiyonların (RE) %100 oranında, L3 ve altı lezyonlu hastalarda ise psikojenik ereksiyonların (PE) %55,6 oranında korunduğu saptandı. Komplet hastaların % 95'inde RE'nin, inkomplet hastaların %58,3‘ünde PE'nin korunduğu belirlendi. Sadece 1 hastada (L3 ASIA-D) ejakülasyon fonksiyonu ve orgazmın korunduğu belirlendi. Yaralanma sonrası cinsel ilişki isteği, sıklığı ve cinsel yaşamdam memnuniyet yaralanma öncesine göre anlamlı düzeyde azalmıştı (p<0,05).

Sonuç: Paraplejik erkeklerde; ereksiyon, ejakulasyon ve orgazm gibi cinsel fonksiyonlar anlamlı düzeyde bozulmakta, cinsel ilişki isteği, sıklığı ve cinsel yaşamdan memnuniyet azalmaktadır. Nörolojik düzeyin, ürogenital sistemin innervasyonu dikkate alınarak sınıflandırılması kalan cinsel fonksiyonların tahmininde önemlidir. (FTR Bil Der 2010;13:86-92)

ABSTRACT
Objective: To determine sexual dysfunction and its importance for patients, and to evaluate life expectations in paraplegic men.

Methods: Thirty-three paraplegic men who were out of the spinal schock period, within the first year after injury were enrolled to the study. Information about the pre- and post-injury sexual functions was obtained via questionnaires. Erectile function was evaluated by International Index of Erectile Function(IIEF). Neurologic level was determined according to American Spinal Injury Association(ASIA) impairment scale. These levels were classified into 3 groups, namely, T1-T10,T11-L2,L3 and below according to innervation of urogenital system. The relation between the data about erection, ejaculation and orgasm, and neurological level were investigated.

Results: Mean IIEF score was 19.84±7.4 reflecting the erectile dysfunction. According to the erectil function score(EFAS), erectil dysfunction was determined in all of the patients. It was found that at T1-T10 levels; reflex erections(RE) were preserved with a 100% ratio and at levels of L3 and below; psychogenic erections(PE) were preserved with a 55.6% ratio. It was determined that 95% of patients with complete were preserved RE, while 58.3% of incomplete patients were preserved PE. It was determined that only one patient(L3 ASIA-D) preserved ejaculation function and orgasm. Sexual desire, frequency and sexual satisfaction statistically decreased after the injury than pre-injury period (p<0.05).

Conclusion: Sexual functions such as erection, ejaculation and orgasm were significantly deteriorated and sexual desire, frequency and sexual satisfaction were decreased in paraplegic men. The classification of neurological level according to innervation of urogenital system was important in the estimation of remaining sexual functions.(J PMR Sci 2010;13:86-92)