ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Perfore Apandisit Nedeni ile Yapılan Apendektomi Sonrası Enfeksiyöz Spondilodiskit
Infectious Spondylodiscitis After Appendectomy for Perforated Appendicitis: Case Report
Received Date : 15 May 2016
Accepted Date : 26 Jan 2017
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2017;20(3):142-5
ÖZET
Tanı için klinik şüphenin önemini belirtmek adına, apendektomi sonrası gelişen bir enfeksiyöz spondilodiskit olgusu tanımlıyoruz. Yirmi dört yaşındaki bir kadın olgu, bel ağrısı ile başvurdu. Üç ay önce apendektomi cerrahisi geçirmiş idi. Nörodefisiti ve ateşi yoktu. Sedimentasyon ve CRP hafifçe yüksekti. Kontrast madde sonrasında T1-ağırlıktı, MRI’da L5-S1’de vertebra korpuslarında ve diskte tutulum saptandı. Enfeksiyöz spondilodiskit olduğu düşünülen olgu hospitalize edildi ve antibiyotik başlandı. Spesifik olmayan fiziksel, laboratuvar ve radyografik bulgular nedeni ile spondilodiskit tanısı zordur ve sıklıkla gecikmektedir. Erken tanı için yüksek klinik şüphe gereklidir.
ABSTRACT
We described an infectious spondylodiscitis case after appendectomy to indicate the importance of clinical suspision for the diagnosis. A 24-years-old female referred with low back pain. She had an appendectomy surgery 3 months ago. She had no neurodeficitis and fever. Sedimentation and CRP were slightly elevated. After contrast administration, enhancement in vertebral bodies and disc at the L5-S1 was detected in T1-weighted MRI. We hospitalized the patient as having infectious spondylodiscitis and treated with antibiotics. The diagnosis of spondylodiscitis is difficult and often delayed due to non-specific physical, laboratory and radiographic findings. A high clinical suspicion is necessary for the early diagnosis.