ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR SENDROMU: OLGU SUNUMU
POSTERIOR INTEROSSEOUS NERVE SYNDROME: CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 70967
ÖZET
Posterior interosseöz sinir (PİS) radiyal sinirin saf motor dalıdır. Radiyal sinir supinatör kasın hemen üst kısmında dirsek eklemini geçtikten sonra yüzeyel radiyal ve PİS olmak üzere iki dala ayrılır. PİS sendromu (PİSS), radiyal sinirin derin dalının dirsek ekleminin hemen distalinde gelişen tuzak nöropatisidir. Klinik olarak saf önkol ekstansör kas tutulumu ile spiral oluk düzeyindeki radiyal sinir yaralanmalarından ayrılır. Duyu korunmuştur. Hastaların esas şikayeti eli kullanmada güçlüktür. PİSS etyolojisinde radius kemiğinin kırık ve çıkıkları, önkola sık sık yapılan enjeksiyonlar ve bazı eksternal travmalar, tümöral basılar, dirsek eklemi deformiteleri, fibröz bantların, intermusküler septaların veya skar adezyonlarının yaptığı basılar ve tekrarlayıcı önkol supinasyon ve pronasyon hareketleri yer alır. Bazen herhangi bir görünen neden olmaksızın PİSS meydana gelebilir. Burada önkolun zorlayıcı kullanımına bağlı PİSS gelişen 47 yaşındaki bayan hasta sunulmuş, sendromun nedenleri tartışılmış ve tanıda elektronöromiyografi (ENMG)'nin önemi belirtilmiştir.
ABSTRACT
Posterior interosseous nerve (PIN) is pure motor branch of the radial nerve. The radial nerve tranverses the elbow joint to then divide into the superficial radial and PIN, just prior to the supinatör muscle. PIN syndrome (PINS) is the entrapment neuropathy of the deep branch of radial nerve that develops just distal to the elbow joint. PINS clinically differentiates from radial nerve injuries about the spiral groove region, by involvement of pure forearm extansor muscle weakness. Cutaneous sensation is spared. The major complaint of the patients is an inability to use the hand. The etiologic causes of PINS are fractures or dislocations of radius, frequent injections to forearm, some external traumas, compression of neoplasms, deformities of the elbow joint, compression of fibrous bands, intermuscular septa or scar adhesions and repetitive forearm supination and pronation. Sometimes PINS can be seen without any detectable reason. In this case report we presented a 47 year old female patient with PINS caused by overuse of the forearm, discussed the causes of this syndrome and emphasized the important role of electroneuromyography (ENMG) for the diagnosis.