ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZDA ALENDRONAT TEDAVİSİ
ALENDRONATE TREATMENT IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32795
ÖZET
Bifosfonatlar osteoporoz tedavisinde son yıllarda kullanılan kemik rezorpsiyonunun potent inhibitörleridir. Bu grupta ilk kullanıma giren ve bir çok ülkede onay almış bifosfonatlar etidronot ve alendronat olup, bu çalışmada amaç alendronatın postmenapozal osteoporozdaki kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkisini araştırmaktır. Postmenapozal dönemde ve DEXA ile yapılan densitometrik ölçümlerde L2-L4 lomber omurga ve femur boyunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre osteoporoz tanısı konan 50 kadın rastgele 2 gruba ayrıldı. İlk gruba 24 ay süre 10mg alendronat + 1000mg kalsiyum, 2. gruba sadece kalsiyum 1000mg verildi. Tedavi sonunda elde edilen kemik mineral yoğunlukları başlangıca göre, ilk grupta L2-L4 lomber omurgada vakaların %52 sinde %8-10, %36 sında %3-5 oranında, femur boyunda ise %52 sinde %8-10, %28 inde %3-5 oranında yükselmiş olarak tespit edildi. Sadece kalsiyum verilen grupta ise 24 ay sonunda L2-L4 lomber omurgada %72 sinde, femur boyunda %76 sında %1-3 oranında düşme saptandı.

Gruplar arasında tedaviden sonraki değerler ve t skorları karşılaştırıldığında ise alendronat + kalsiyum grubunda sadece kalsiyum grubuna göre anlamlı bir yükseklik söz konusu idi (p<0.01).

Tedavi süresince 2 grupta da ilaca ait önemli bir yan etkiye rastlanmadı. Sonuç olarak alendronatın özellikle postmenapozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğu üzerine etkili, iyi seçilmiş vakalarda önemli yan etkisi olmayan bir ajan olduğu görüşüne varıldı.

ABSTRACT
Bisphosphonates, potent inhibitors of bone resorpsion are being widely used for osteoporosis during the recent years. Among this group of drugs etidronate and alendronate are the first used and approved in many countries. The goal of this study, is to evaluate the effect of alendronate on bone mineral density in post menopausal osteoporosis. For this purpose, 50 female patient in postmenopausal period who have diagnosed as having osteoporosis according to WHO criteria were divided randomly into two equal groups. First group received 10mg of alendronate plus 1000mg calcium for 24 months, whereas the second groups received only 1000mg calcium for the same period. After the treatment, in the first group we observed improvement in bone mineral density of L2-L4 vertebra as 8- 10% in 52% of cases and in 36% of cases as 3-5% and in femur neck 8-10% increase in 52% of cases and in 28% of cases 3-5% increase have been demonstrated. In the second group after 24 months of treatment bone mineral density decreased in L2-L4 vertebra and in femur neck about 1-3% in 72% and 76% of cases respectively. When overall results posttreatment and t scores compared, there is a significant difference in the first group receiving alendronate and 1000mg calcium than the second group receiving 1000mg calcium only (p<0.01). During the therapy no major side effects were encountered in both groups. As a conclusion, alendronate especially in selected cases of postmenopousal osteoporosis found effective on bone mineral density.