ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZDA SİTOKİN DÜZEYLERİ
THE LEVELS OF CYTOKINES IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33239
ÖZET
Postmenapozal (tip I) osteoporozun patogenezinde sitokinler ve özellikle IL-1 ve IL-6'nın rol oynadığına dair araştırmalar mevcuttur.Biz de bu ilişkiyi araştırmak amacıyla, postmenapozal dönemde 30 normal kadın (yaş ortalaması 49.9 ± 4.6 yıl ) ve 30 postmenopozal osteoporozlu kadın hastayı (yaş ortalaması 51.9 ± 5.9 yıl) çalışmamıza aldık. Çalışma ve kontrol grupları arasında yaş ve menapoz yaşı bakımından anlamlı fark yoktu (p> 0.05).

Her iki grupta çalışmaya alınan hastaların Anteroposterior lomber omurga (AP L1-4 spine) ve femur Dual-energy X-ray densitometry (DEXA) ölçümleri yapıldı. Kan Ca, P, ALP, albumin, kreatinin, estradiol (E2) ve 24 saatlik idrarda Ca değerleri kaydedildi.

Çalışma grubuna ve kontrol grubuna alınanların IL-1ß ve IL-6 düzeylerine Immünotech adı verilen immünoenzimatik assay yöntemiyle bakıldı. Her iki grup karşılaştırıldığında; IL-1 ß düzeyleri arasında anlamlı derecede fark olduğu, IL-6 ların ise benzer olduğu görüldü.

Yapılan korelasyon analizleri sonucu; IL – 1 ß değerinin menapoz süresi (r =0.36, p<0.05), yaş (r =0.79, p<0.01) ile pozitif, L1 - L4 T skoru ( r = 0.36, p<0.05), L1 - L4 BMD (r =0.36, p<0.05) parametreleri ile yapılan karşılaştırılmasında ise negatif korelasyon bulundu. IL-6 değerinin hiçbir parametre ile korelasyonu bulunmadı.

E2 değerinin L1 - L4 T (r =0.46, p<0.01), L1 - L4 BMD (r =0.48, p<0.01), femur inter trokanter Z ( r =0.42, p<0.05), femur total Z (r =0.38, p<0,05) değerleri ile pozitif korelasyonu bulundu.

Postmenapozal osteoporoz tespit edilen kadınlarda IL-1ß düzeylerinin yüksek olması, postmenapozal osteoporoz etyopatogenezinde sitokinlerin de rolü olabileceğini göstermektedir.

ABSTRACT
In the investigation of the pathogenesis of postmenopausal osteoporosis (Type I OP) there are many studies reporting that cytokines especially IL-1 and IL-6 take role in the pathogenesis. Aiming to evaluate this relationship 30 normal postmenopausal women (mean age 49.9±4.6 years)and 30 postmenopausal osteoporotic patients were included in our study (mean age 51.9±5.9 years ).There were no significant difference in age and menopause duration between control and study groups. In both groups anteroposterior lumbar spine (AP L1-4 spine) and femur Dual-energy X-ray densitometry (DEXA) measurements were performed and blood Ca, P, ALP, Albumine, Creatinine, Estradiol (E2), 24 h urine Ca were screened. IL-1ß and IL-6 levels of study and control groups were measured by immunoenzymatic assay named immunotech. There was no significant difference in IL-6 levels between two groups. But significant difference was found between IL- 1ß levels. Correlation analysis results showed us a positive corelation between IL-1ß levels and menopause duration ( r = 0,36 p < 0,05) and age ( r = 0,79 p< 0,01) but a negative corelation between IL-1 and L1-4 T score ( r = 0,36 p<0,05), L1-4 BMD ( r = 0,36 p <0,05). There was no corelation between IL-6 and any parameter. L1-4 T-score (r = 0,46 p<0,01), L1-4 BMD (r =0,48 p<0,001 ), femur intertrochanter Z score ( r= 0,42 p<0,05) and femur total Z score (r=0,38 p<0,05) were correlated positive with E2 level.

High IL-1ß levels in postmenopausal OP women suggests that cytokines may play a role in the ethiopathogenesis of postmenopausal OP.