ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZLU KADINLARDA ALFAKALSİDOL İLE ALENDRONAT TEDAVİSİNİN KOMBİNE KULLANIMININ KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECTS OF COMBINED TREATMENT ALENDRONATE AND ALFACALCIDOL ON BONE MINERAL DENSITY IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66262
ÖZET
Çalışmanın amacı postmenapozal osteoporozlu (PMO) kadınlarda kemik mineral dansitesi üzerine dört farklı tedavinin etkisini değerlendirmekti. Çalışmaya kemik mineral yoğunluğu dual energy x-ray absorptiometry (Lunar-DPX) ile ölçülmüş ve genç erişkin değerine göre lomber bölge ya da femur bölgesinde T scoru en azından –2.5 SD'nın altında olan 197 PMO olan kadın hasta alındı. Hastalar randomize olarak 4 gruba ayrıldı. 50 hastaya günde 10 mg alendronat + 0.5 mikrogram alfakalsidol ve 49 hastaya sadece günde 10 mg alendronat ve 68 hastaya sadece günde 0.5 mikrogram alfakalsidol iki yıl boyunca verildi. Bütün hastalara günlük yeterli kalsiyum alımını sağlamak için 500 mg/gün elementer kalsiyum verildi. Kontrol grubunda 30 hastaya da sadece günde 500 mg elementer kalsiyum verildi. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü lomber bölgede (L2-4 vertebra) ve femurun proksimal segmentlerinde (neck, ward's triangle, trochanter ve total hip) DPX kullanılarak yapıldı. Hastalar iki yıl takip edildi. Kemik mineral yoğunluğu çalışmanın başında, 12 ay sonunda ve 24 ay sonunda ölçüldü ve değerlendirildi. Tedaviden iki yıl sonra hem sadece alendronat alan grupta hem de alendronat+alfakalsidol alan grupta lomber, femur boynu, trokanter ve wards üçgeni kemik mineral yoğunluğunda anlamlı artma bulundu (p<0.05). Aynı zamanda tedavinin ikinci yılında kombine tedavi alan alendronat+ alfakalsidol grubunda kemik mineral yoğunluğundaki artma sadece alendronat alan gruptan anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Alfakalsidol grubunda kemik mineral yoğunluğunda artma yoktu(p>0.05).Sadece kalsiyum alan grupta kemik mineral yoğunluğunda anlamlı azalma bulundu (p<0.05). Çalışmanın sonunda gastrointestinal sistem ve böbrek fonksiyonları açısından yan etki gözlenmedi. Bu sonuçlara göre alfakalsidol ve alendronat kombine tedavisi tek başına alendronat tedavisinden daha etkili bulunmuştur.
ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate the effect of four different treatment modalities on bone mineral density (BMD) in postmenopausal osteoporosis.188 postmenapausal women BMD t-scores at least –2.5 SD below the peak young adult mean were included in the study. The patients were randomized to four groups. 50 patients were treated with 10 mg alendronate + 0.5 micrograms alfakalsidol per day, 49 patients with 10 mg/day alendronate and 68 patients with 0.5 micrograms /day alfacalcidol for 2 years. All patients also took supplementary calcium 500mg/day. 30 patients in the control group were followed with 500 mg elementary calcium per day only. Bone mineral densities of lumbar ( L2-4 vertebrae) region and proximal femur ( neck, Ward's triangle, trochanter and total hip) were measured with dual energy X-ray absorbtiometry (DPX-LUNAR). The patients followed up for two years. Bone mineral densities were measured at the beginning and at the 12th and 24th months of the study in all patients. After two years of treatment, we found significant increase of femoral neck, trochanter, ward's triangle and lumbar spine density in alendronate+alfacalcidol group and alone alendronate group (p<0.05). Also, in the second year of treatment, the combination of alendronate+alfacalcidol showed BMD increases that were significantly higher than for alendronate (p<0.05). In the alfacalcidol group, BMD did not increase significantly(p<0.05). No adverse effect were observed during the two years of the study, in particular with respect to renal function and the gastrointestinal system.These results showed that combined treatment with alfacalcidol+alendronate was more effective than therapy with alendronate alone.