ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Postmenopozal Kadınlarda Huzursuz Bacak Sendromu ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Rela/onship Between Restless Legs Syndrome with Bone Mineral Density in Postmenopausal Women
Received Date : 08 Feb 2016
Accepted Date : 06 Oct 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):149-53
ÖZET
Amaç: Postmenopozal kadınlarda huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığını ortaya koymak, ayrıca kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile HBS arasında ilişki olup olmadığını saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 125 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların demografik ve klinik özellikleri ile HBS tanı kriterlerini içeren bir anket formu dolduruldu. HBS tanı kriterlerini sağlayan 29 kadın grup 1 (hasta grubu), sağlamayan 96 kadın ise grup 2 (kontrol grubu) olarak tanımlandı. Katılımcıların “dual-energy X-ray” absorpsiyometri cihazı ile lomber vertebra (L1-L4) ve femur boynundan yapılmış olan KMY ölçümü sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Postmenopozal kadınlarda HBS sıklığı %23,2 olarak saptandı. İki grup arasında demografik veriler ve KMY açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: HBS postmenopozal kadınlarda sık görülen bir hastalıktır. Ancak bu çalışmada KMY ile HBS arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bu sonuçları teyit etmek için çok daha fazla sayıda hastanın katıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: The purpose of the study was to determine the incidence of restless legs syndrome (RLS) in postmenopausal women and also to determine the association between bone mineral density (BMD) and RLS. Material and Methods: 125 postmenopausal women were included in this study. They were interviewed using a questionnaire including demographic and clinical characteristics and RLS diagnostic criteria. 29 women who fulfilled the RLS criteria were group 1 (patient group) and 96 women who did not fulfill the RLS criteria were group 2 (control group). BMD was measured at the lumbar spine (L1-L4) and femur using “dual energy X-ray” absorptiometry. Results: The rate of RLS was 23.2% among postmenopausal women. There were no statistically significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics (p>0.05). There was no statistically significant difference in BMD between the two groups (p>0.05). Conclusion: RLS is a common disease, affecting women in postmenopausal ages. BMD changes do not associate with the RLS in this study. Further studies including a larger sample size are needed to confirm these results.