ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE KALSİTONİN KULLANIMI
USE OF CALCITONINE IN THE TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32782
ÖZET
Postmenopozal osteoporoz tanısı ile izlenen 130 hastaya en az 3 ay, en fazla 12 ay, ortalama 6.7 ay süre ile salmon kalsitonin tedavisi ilk 10 gün, günde 100 I.U İ.M., sonra 100 I.U nazal sprey şeklinde uygulandı. Hastalarımızın yaş dağılımı; en küçük yaş 43, en büyük yaş 74, ortalama 63.4 idi. Tüm hastalar tedavinin başlangıcında ve sonunda laboratuvar (serum kalsiyum, inorganik fosfor, total alkalen fosfataz ve kreatinin) ve radyolojik açıdan ele alınarak incelenmiş, ayrıca hepsine fonksiyonel kapasite, mobilite ve ağrı açısından geliştirilen testler uygulanarak puanlamalar yapılmıştır.Tedavi sonrasında laboratuar değerlerinde ve radyolojik bulgularda anlamlı bir değişiklik saptanmamasına rağmen tüm hastalarda fonksiyonel kapasite ve mobilitenin anlamlı olarak arttığı, ağrının ise anlamlı olarak azaldığı belirlendi. 18 hastamızda ilaca bağlı olarak bulantı ve kusma, 7 hastamızda bulantı ve kusmaya ek olarak sıcaklık hissi görüldü. Bu yan etkilerin tümü kendiliğinden geçti. 2 hastamızda doz azaltılmasını gerektirecek yan etkiler gelişti.
ABSTRACT
130 patients diagnosed as postmenopausal osteoporosis were treated with salmon calcitonine for the first 15 days with a dosage of 100 I.U. intramuscularly daily, continued with 100 i. u. intranasally. This therapy were continued for 3 to 12 months with an average of six months. Ages of the patients were between 43 and 74 years old, with an average of 63.4 years. The biochemical laboratory values such as serum calcium, inorganic phosphorous, total alkaline phosphatate and creatinine and also the radiological films were obtained at the beginning and at the end of therapy. All of them were evaluated with tests developed for functional capacity, mobility and pain. Although no significant change were obtained for laboratory values and radiological findings, functional capacity an mobility increased and pain decreased significantly. 18 patients encountered nausea and vomiting and feeling of warmth as an adverse effect of the drug was observed in 7 patients. All these adverse effects recovered spontaneously. Only in 2 patients reduction of the dosage was needed.