ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Primer Diz Osteoartritinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Modalitelerinin Kas Gücü ve Postüral Stabilite Üzerine Etkisi
The Eff ects of Physical Medicine and Rehabilitation Modalities on Muscle Strength and Postural Stability of Primary Knee Osteoarthritis
Received Date : 09 Nov 2012
Accepted Date : 07 Mar 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı primer diz osteoartritli (OA) hastalarda fiziksel tıp ve rehabilitasyon tedavilerinin ağrı, fonksiyon, kas gücü ve postüral stabiliteye olan etkilerinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Bu çalışmaya Amerikan Romatoloji Derneği kriterlerine göre primer diz OA tanısı alan 36 hasta (28 kadın, 8 erkek) alındı. 15 seans sıcak-paket, ultrason, interferansiyel akım ve egzersizleri içeren fiziksel tıp ve rehabilitasyon modaliteleri uygulandı. Toplam 15 seanslık tedaviden önce ve tedavi bitiminden hemen sonra, WOMAC diz OA indeksi, Tetrax İnteraktif Denge Sistemi ile postüral stabilite, Biodex izokinetik dinamometre ile kuadriseps kas gücü değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 63,69±10,92 yıl idi. Tedavi öncesi ve sonrası, WOMAC OA indeksi skorları ve düşük açısal hızda izokinetik kuadriseps kas gücünde (600/sn) istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Yüksek açısal hızda izokinetik kuadriseps kas gücünde (1800/sn) de artmıştı, ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Ayrıca, postüral stabilite değerleri arasında fark saptanmadı (p>0,05).

Sonuçlar: Primer diz OA'da fizik tedavi modaliteleri ile egzersizler ağrı skoru, fonksiyonel durum ve kas gücünde düzelme meydana gelmektedir. Bu uygulamalar ile postüral stabilite değişmemektedir.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to determine the eff ects of physical medicine and rehabilitation on pain, function, muscle strength, postural stability for patients with primary knee osteoarthritis (OA).

Methods: In this study, 36 patients (28 women, 8 men) with primary knee OA diagnosis according to American College of Rheumatology criteria were enrolled. Physical medicine and rehabilitation modalities including, hot-pack, interferential currents, ultrasound, and the exercises were applied fifteen sessions. WOMAC OA index, Tetrax Interactive Postural Stability test, and Biodex isokinetic dynamometer quadriceps muscle testing were evaluated before and immediately after the treatment for a total fifteen sessions.

Results: The mean age of the patients in the study was 63.69±10.92 years. Statistically, there were significance between before and after the treatment on WOMAC OA index scores, quadriceps muscle strength at low angular velocity (600/sc) (p<0.05). The quadriceps muscle strength at high angular velocity (1800/sc) was increased, but this increase was not statistically significance (p>0.05). Also, there were no significance on postural stability measurements (p>0.05).

Conclusion: Using physical agents with combined exercise with primary knee OA leads to improved pain score, function, and muscle strength. These modalities not lead to improved postural stability.