ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

PROKSİMAL FEMURUN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE RADYOLOJİK OLARAK ZAMAN İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF BONE MINERAL DENSITY AND RADIOLOGICAL CHANGES OF PROXIMAL FEMUR OVER TIME
Makale Dili: EN - Medline No: 79430
ÖZET
Amaç: Kemik mineral yoğunluğu (KMY, singh index (SI) skorları ve kalça X-ray geometrik parametrelerindeki değişiklikleri ortaya çıkarmayı amaçladık. Aynı zamanda bu ölçümler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi de amaçladık.

Hastalar ve Yöntemler: Retrospektif olarak, hem 18-24 ay arayla kalça dual-energy x-ray absorbtiometre (DXA) taramaları ve KMY'ler ile yaklaşık olarak aynı zamanlarda çekilmiş (±2 ay) dijital postero-anterior kalça x-rayleri olan hastaların kayıtlarını inceledik. KMY T skorlarına göre hastalar normal, osteopenik ve osteoporotik olarak üç gruba ayrıldı. BMD, SI ve geometrik parametrelerdeki değişiklikler ayrı ayrı analiz edildi.

Bulgular: 50 hasta çalışmaya dahil edildi. On hasta normal, 24'ü osteopenik ve 16'sı osteoporotikti. Osteopenik grupta, femur trokanter ve şaftının birinci ve ikinci kemik mineral yoğunluğu değerleri arasında istatistiksel olarak önemli fark vardı (sırasıyla p=0.03, p=0.04). Osteopenik grupta, birinci ve ikinci şaft aksı-baş merkezi uzaklığı ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu p=0.04). Singh indeks skorlarındaki değişiklikler hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı(p>0.05).

Sonuç: Zaman içinde, KMY trokanter ve şaft değğerleri ve X-ray'de şaft aksı-baş merkezi uzaklığı ölçümleri hasta takiplerinde dikkate alınmalıdır.

ABSTRACT
Aim: We aimed to reveal the changes in bone mineral density (BMD), singh index (SI) scores, and geometric parameters of hip x-rays over time. We also aimed to determine the relation between these measurements.

Patients and Methods: We retrospectively examined records of the patients who had both hip dual-energy xray absorbtiometry (DXA) scans of at 18-24 months interval, and digital postero-anterior hip x-rays which were taken approximately at the same time with BMD (± 2 months). The patients were divided into three groups according to T scores of BMD: normal, osteopenic and osteoporotic. The changes in BMD, SI and geometric parameters were analyzed separately in each group.

Results: 50 patients were included in the study. Ten patients were normal, 24 were osteopenic and 16 were osteoporotic. In osteopenic group, there were statistically significant difference between first and second values of bone mineral density at femur trochanter and shaft (p=0.03, p=0.04 respectively). The difference between first and second shaft axis-head center distance measurements was found statistically significant (p=0.04) in the osteopenic group. Change in Singh index scores was not statistically significant in any group (p>0.05).

Conclusion: Over time, the changes in trochanter and shaft values with BMD and shaft axis-head center distance measurements in X-ray should be considered in follow- ups.