ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Renal Ektopi ve Klippel-Feil Sendromu Olgusu
A Case of Klippel-Feil Syndrome with Renal Ectopia
Received Date : 17 Mar 2016
Accepted Date : 28 Apr 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):186-9
ÖZET
Klippel-Feil sendromu (KFS), servikal bölgedeki en az iki vertebranın konjenital füzyonu olarak tanımlanan nadir bir hastalıktır. Konjenital servikal sinositoz olarak da adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, özellikle çocuk ve genç yaş grubunda multisistem anomalileri ile karşımıza çıkan ve hastada ciddi sakatlık ve komplikasyonlara neden olabilen bu sendroma dikkat çekmek amacıyla renal ektopili bir KFS olgusu güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.
ABSTRACT
Klippel-Feil syndrome (KFS) is a rare disease and defined as at least two congenital fusion of the vertebrae in the cervical region. It is also called as congenital cervical synostosis. Especially in children and younger age groups can appear with multisystem abnormalities, cause serious disability and complications. In this cases, we want to draw your attention to case of KFS with renal ectopia in the current literature.