ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATAİD ARTRİTTE SUBKLİNİK RENAL DİSFONKSİYON İLE RENİN-ANJİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP OF SUBCLINICAL RENAL DYSFUNCTION AND RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 32776
ÖZET
Romatoid Artrit etiyolojisi bilinmeyen, kronik ve sistemik bir hastalıktır. Karakterisitik olarak bir eklem hastalığı olmasına rağmen, ekstraartiküler tutulum da gösterebilir. Ekstraartiküler bulgular çok çeşitlidir ve onlardan biri de böbrek tutulumudur.

Bu çalışmanın amacı RA'teki subklinik renal disfonksiyonu ve bunun Renin-Angiotensin-Aldosteron sistemi ile ilişkisini araştırmaktır. Aynı zamanda hastalığın şiddeti ve süresi ile renal bozukluğun derecesi arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla 1987 ARA kriterlerine gore RA tanısı almış 20 hasta (17 kadın, 3 erkek) çalışmaya alındı. Polikliniğimize başvuran klinik ve radyolojik olarak büyük eklem osteoartriti tanısı almış 18 hasta (15 female, 3 male) kontrol grubu olarak seçildi.

Çalışmamızda RA'li hastalarda kontrol grubuna gore BUN ve proteinüri değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış, kreatinin klirens ve PRA'nde ise anlamlı azalma bulduk. Bu çalışma göstermiştir ki, rutin böbrek fonksiyon testlerinin renal tutulumdan şüphelenilen RA hastalarında yapılması önemlidir, an-

ABSTRACT
Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic, systemic disease with unknown etiology. Although it characteristically presents with articular findings, it may also show extraarticular involvement. Extraarticular manifestations are various, and one of them is renal involvement.

The purpose of this study was to investigate the subclinical renal dysfunction in RA and its relationship with renin-angiotensin-aldosteron system. In addition it was to determine whether there is a connection between duration, severity of RA and the degree of renal disorder.

We studied 20 patients with RA (17 female, 3 male) diagnosed according to American Rheumatism Association (ARA) 1987 revised criteria. Eighteen patients (3 male, 15 female) that admitted to the out-patient clinic with the clinical and radiological evidence of large joint osteoarthritis (OA) were chosen as the control group.

We found statistically significant increase in the levels of blood urea nitrogen (BUN) and proteinuria, significant decrease in the levels of creatinine clearence and plasma renin activity (PRA) in the RA group compared to the control group. This study suggests that routine renal function tests are important for demonstrating renal involvement in the patients with RA, but renal biopsy should be performed to establish involvement of the kidneys in RA.