ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Romatoid Artritli Hastalarda Cinsiyet ile Hastalık Aktivite Kriterleri, Fonksiyonel ve Psikolojik Durum Arasındaki İlişki
The Relation Between Gender and Disease Activity Criteria, Functional and Psychological Status in Rheumatoid Arthritis Patients
Received Date : 01 Jun 2009
Accepted Date : 09 Jan 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 90379
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, RA'lı hastalarda cinsiyetin hastalık aktivite kriterleri, fonksiyonel ve psikolojik durumları ile ilişkisini araştırmaktı.

Yöntemler: Çalışmaya 41 kadın, 26 erkek RA'lı hasta alındı. Fizik muayene, rutin kan ve idrar tetkikleri yapıldı. Eklem hassasiyeti Ritchi Artiküler İndeks (RAİ), ağrı görsel analog skala (VAS), fonksiyonel durum Stanford Sağlık Sorgulama Formu Türkçe versiyonu (HAQ) ve psikolojik durum Beck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanılarak değerlendirildi. Tüm hastaların anteroposterior el grafileri çekildi ve bir radyoloji uzmanı tarafından modifiye Larsen yöntemine göre değerlendirildi.

Bulgular: Kadın ve erkek RA'lı hastalar arasında ortalama CRP değeri ve HAQ skoru dışındaki parametreler yönünden anlamlı fark yoktu. Kadın hastalar kendi içinde değerlendirildiğinde VAS-Ağrı ile ESR, CRP, HAQ ve BDÖ arasında; RAİ ile yine ESR, CRP, HAQ ve BDÖ arasında korelasyon saptandı. Erkek hastalar değerlendirildiğinde ise yalnızca VAS-Ağrı ve RAİ parametrelerinin her ikisinin de HAQ ve BDÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan regresyon analizinde cinsiyetin HAQ üzerindeki anlamını yitirdiği, erkek faktörünün CRP düzeyini anlamlı olarak artırmaya devam ettiği görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızda kadın ve erkek RA'lı hastalar arasında HAQ ile değerlendirilen fonksiyonel kapasite ve ortalama CRP değeri yönünden anlamlı fark saptandı. RA'da kadın ve erkek cinsiyette hastalığın şiddeti ile hastaların fonksiyonel ve psikolojik durumları üzerine etkisini değerlendirmek için daha geniş hasta grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

ABSTRACT
Objective: To investigate the relation between gender and disease activity criteria, functional status, and psychological status in rheumatoid arthritis (RA) patients.

Methods: A total of 67 RA patients (41 female, 26 male) were included. Physical examination, routine blood analysis, and urinalysis were performed. Joint tenderness, pain, functional and psychological status were evaluated by the Ritchie Articular Index (RAI), visual analog scale (VAS), Stanford Health Assessment Questionnaire-Turkish version (HAQ), and Beck Depression Inventory (BDI), respectively. Antero-posterior hand roentgenograms were taken and evaluated by a radiologist according to the modified Larsen method.

Results: Parameters except mean CRP and HAQ scores were not statistically different between female and male patients. When female patients were evaluated, VAS-pain was correlated with ESR, CRP, HAQ, and BDI, while RAI was correlated with ESR, CRP, HAQ, and BDI. When male patients were evaluated, only VAS-pain and RAI parameters were both related with HAQ and BDI. Regression analysis revealed that the effect of gender on HAQ had lost its significance, the male factor continued to increase the CRP level significantly.

Conclusion: As a result, the functional status evaluated by HAQ and mean CRP values showed significant differences between female and male RA patients. Further studies performed on larger patient groups are needed in order to evaluate the influence of gender on functional and psychological status and disease severity of RA patients.