ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA HASTALIK AKTİVASYONUNUN İZLENMESİNDE KONVANSİYONEL AKUT FAZ REAKTANLARINA KARŞI FİBRİNOJEN
FIBRINOGEN VERSUS CONVENTIONAL ACUTE PHASE REACTANTS IN THE ASSESSMENT OF DISEASE ACTIVITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: EN - Medline No: 66261
ÖZET
Çalışmanın amacı, romatoid artritli (RA) hastalarda hastalık aktivitesinin izlenmesinde Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) gibi konvansiyonel akut faz reaktanları ile plazma fibrinojen düzeylerini karşılaştırmaktı.

RA'li 20 hasta ve 20 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Laboratuar aktivitesi ESR, CRP ve fibrinojen ile değerlendirildi. Hastalık aktivitesi Ritchie Articular Index (RAI) kullanılarak belirlendi. RA'li hastalarda ESR, CRP ve plazma fibrinojen düzeyleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). RAI skorları 17.5 ± 8.92 idi. RAI ile ESR, CRP ve fibrinojen gibi akut faz reaktanları arasında anlamlı korelasyonlar vardı (sırasıyla, r=0.45; p<0.05, r=0.78; p<0.001, r=0.64; p< 0.01).

Sonuçlarımız, RA'li hastalarda hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde plazma fibrinojen seviyelerinin ESR'den daha güvenilir, ancak CRP kadar güvenilir olmadığını gösterdi.

ABSTRACT
The aim was to compare levels of plasma fibrinogen and conventional acute phase reactants (APRs), such as erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) in monitoring disease activity in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Twenty patients with RA and 20 healthy controls were included in this study. Laboratory activities were assessed by ESR, CRP and fibrinogen. Disease activity was determined using the Ritchie Articular Index (RAI). The serum levels of ESR, CRP and fibrinogen were significantly higher in RA patients than in healthy controls (p<0.001). RAI scores were 17.5 ± 8.92. There were clear significant correlations between RAI and acute phase reactants such as ESR (r=0.45; p<0.05), CRP (r=0.78; p<0.001) and fibrinogen (r=0.64; p< 0.01).

Our results suggest that plasma fibrinogen levels are more reliable than ESR, but not CRP in the assessment of disease activity in patients with RA.