ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Romatoid Artritli Hastalarda Romatoid Faktör İzotiplerinin Hastalık Prognozuyla İlişkisi
The Relationship of Rheumatoid Factor Izotypes with Prognosis of Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis
Received Date : 20 Jul 2011
Accepted Date : 04 Oct 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 106043
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı RA'li hastalarda hastalık aktivitesi, radyolojik eklem hasarı, fonksiyonel bozukluk ve ekstraartiküler tutulum ile RF izotipleri ve Siklik Sitrulin Peptit antikoru (anti-CCP) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya RA tanılı 45 gönüllü hasta ile diz osteoartrit tanılı 41 gönüllü hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm olguların akut faz reaktantları, RF, RF izotipleri (RF- IgA, RF- IgG, RF- IgM) ve anti-CCP değerleri çalışıldı. RA' lı hastalarda hastalık aktivitesi, radyolojik eklem hasarı, fonksiyonel bozukluk ve ekstraartiküler tutulum değerlendirildi.

Bulgular: RA'lı hasta grubunda anti-CCP %71,1'lik oranla ve RF %57,8'lik oranla pozitif bulundu. RF- IgM, en sık gözlenen RF izotipi olup, RA'lı hastaların % 66,7'de pozitif bulundu. RA tanısı için RF ve anti-CCP'nin özgüllüğü %98'di ve RF izotiplerinin özgüllüğünden yüksekti. Anti-CCP'nin duyarlılığı %71'lik oranla en yüksekti. RF, RF- IgM RF- IgA ve RF- IgG'nin duyarlılıkları sırayla %58, %67, %42 ve %53'dü. RA'lı hasta grubu hastalık aktivitesi, fonksiyonel bozukluk, radyolojik eklem hasarı ve ekstraartiküler tutulum varlığına göre gruplandırıldığında otoantikor değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05).

Sonuçlar: Anti-CCP ve RF- IgM, RA tanısı için yüksek özgüllüğe sahip olsalar da, otoantikorlar hastalık prognozunu belirlemede etkili bulunmamışlardır. Bu nedenle hastalık tanısı konulduğunda otoantikor pozitifliğini gözönünde bulundurmaksızın tedavinin planlanması gerektiğini düşünmekteyiz. (FTR Bil Der 2011;14: 43-7)

ABSTRACT
Objective: The aim of the study was to search the relationship of rheumatoid factor (RF) isotypes and anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) with disease activity, radiological joint damage, functional impairment and extra-articular involvement in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Materials and Methods: Volunteer 45 patients with RA and 41 patients with knee osteoarthritis were included in the study. RF, RF isotypes (RF-IgA, RF-IgG, IgM), anti-CCP and acute phase reactants were studied in all subjects. Disease activity, radiological joint damage, functional impairment and extra-articular involvement were evaluated in patients with RA.

Results: Anti-CCP and RF were found 71.1 % and 57.8%, respectively in patients with RA. RF-IgM, the most frequent RF isotype, was found in 66.7% of patients. The specificities of RF and anti-CCP were 98% and were higher than the specificities of RF isotypes for the diagnosis of the disease. The sensitivity of anti-CCP was the highest with a ratio of 71%. Sensitivities of RF, RF-IgM, RF-IgA and RF-IgG were 58%, 67%, 42% and 53% respectively. When the patients were grouped according to the severity of disease activity, functional impairment, radiological joint damage, and the presence of extra-articular involvement, there was no statistically significant difference between the groups regarding autoantibody levels (P>0.05).

Conclusion: Though some of them have high specificities like anti-CCP and RF-IgM, these autoantibodies were not found effective in predicting the prognosis so we suggest that, aggressive treatment should be planned as far as RA is diagnosed without taking the presence of the autoantibodies into account. (J PMR Sci 2011;14: 43-7)