ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTTE KEİTEL FONKSİYONEL İNDEKSİ
KEITEL FUNCTIONAL INDEX IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32797
ÖZET
Romatoid artrit (RA) fonksiyonel yetersizliğe neden olabilen kronik inflamatuar bir hastalıktır. RA'lı hasta izleminde fonksiyonel durumu değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmada hastalara fonksiyonel durum ölçeklerinden Keitel fonksiyonel indeks(KFI) uygulanıldı ve bu indeksin hastalık süresi, hastalık aktivite parametreleri ve sağlık durum ölçeklerinden sağlık değerlendirme ölçeği (Health Assessment Questionnaire:HAQ) ile ilişkisi araştırıldı.

Çalışmaya RA tanısı almış 25 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, eritrosit sedimentasyon hızı(ESH), C-reaktif protein(CRP) ve Ritchie artiküler indeks(RAI) düzeyleri kaydedildi. KFI ve HAQ skorları kaydedildi.

İstatistiksel analiz için Spearman korelasyon analizi seçildi.

Keitel fonksiyonel indeks skoru ile hastalık süresi ve HAQ arasında güçlü anlamlı korelasyon saptandı(sırasıyla r : 0.83 p<0.001; r : 0.71 p<0.001). Hastalık aktivite parametreleri ile KFI arasında ise zayıf korelasyon vardı.

Keitel fonksiyonel indeks , HAQ ile güçlü korelasyon gösterdiği için ve hastalık aktivasyonu ile değil hastalık süresiyle ilişkili olduğu için RA'de disabilite değerlendirmesinde kullanılabilecek bir test olduğu sonucuna varıldı.

ABSTRACT
Rheumatoid arthritis(RA) is a chronic inflammatory disease that leads to functional disability. It is important to assess the functional status of the patients in the follow up.In this study Keitel functional index(KFI),which is one of the functional assessment methods, was performed for all patients and its relation with disease duration, disease activity parameters and health status index by using Health assessment questionnaire(HAQ) was investigated.

25 subjects with the diagnosis of RA participated in the study. Age, gender, disease duration, erytrocyte sedimentation rate(ESR), C-reactive protein(CRP), Ritchie articular index (RAI)values of the patients were recorded.KFI and HAQ scores were calculated.

Spearman correlation analysis was selected for statistical analysis.

KFI scores was correlated strongly with disease duration and HAQ scores( r : 0.83 p<0.001 and r :0.71 p<0.001 respectively). There was a weak correlation between disease activity parameters and KFI.

It can be concluded that; as KFI has a strong correlation with HAQ and it is related with the disease duration not with the disease activity parameters, it can be used for disability assessment in RA.