ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTTE PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ
PLASMA HOMOCYSTEINE LEVELS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66193
ÖZET
Romatoid artritte (RA) kardiyovasküler hastalık oranlarının arttığı bilinmektedir. Bilinen klasik risk faktörleri dışında, plazma homosistein düzeylerinin ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, RA?lı hastalar ile kontroller arasında plazma homosistein düzeyleri açısından fark olup olmadığını araştırmaktı. Yirmi dokuz RA hastası ile 28 kontrol çalışmaya alındı. Plazma homosistein düzeylerinin RA?lı hasta grubunda kontrollerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu bulundu (sırasıyla, 16.84±7.91 ve 10.46±4.02 µmol/L; p<0.001). Lipid profili, vitamin B12 ve folik asit açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Çalışmaya katılan tüm bireylerin homosistein düzeyleri yaş, sedimentasyon hızı ve CRP düzeyleri ile pozitif yönde korele idi (sırasıyla; r=0.460, p=0.000; r=0.389, p=0.004 ve r=0.462, p=0.015). Ayrıca hemoglobin düzeyleri ile homosistein düzeyleri arasında negatif korelasyon olduğu saptandı (r=-0.346, p=0.01). Sonuç olarak, hiperhomosisteinemi oranlarının RA?lı hastalarda daha yüksek olduğu gözlendi. Fakat RA?lı hastalarda, ana sonuç ölçümleri olarak miyokard infartüsü ve kardiyak nedenli ölüm gibi kardiyovasküler olayların araştırıldığı daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
An increased incidence of cardiovascular disease has been known in rheumatoid arthritis. Apart from the known classical risk factors, plasma homocysteine concentrations are thought to be an independent risk factor for atherosclerosis. Our goal was to compare plasma total homocysteine concentrations in patients with rheumatoid arthritis and control subjects. Twenty-nine RA patients and 28 control subjects were enrolled in this study. Plasma homocysteine levels were found to be higher in rheumatoid arthritis group than in the control subjects (16.84±7.91 and 10.46±4.02 µmol/L respectively; p<0.001). There were no significant differences between lipid profiles, vitamin B12 and folic acid levels of the two groups. Among all the subjects in this study, homocysteine levels were found to be positively correlated with age, sedimentation rate and CRP levels (r=0.460, p=0.000; r=0.389, p=0.004 and r=0.462, p=0.015, respectively). Also a negative correlation was found between the hemoglobin and homocysteine levels (r=-0.346, p=0.01). As a result, higher prevalence of hyperhomocysteinemia was shown in RA patients. But prospective studies are required with end-points like cardiovascular events i.e. myocardial infarcts or cardiac deaths in RA patients.