ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Romatoid Eldeki Azalmış Duysal Eşikler: Osteoartritli ve Normal Ellerle Karşılaştırma
The Decreased Sensory Thresholds in Rheumatoid Hand: Comparisons with Osteoarthritic and Normal Hands
Received Date : 03 Feb 2014
Accepted Date : 03 Mar 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Romatoid ellerde kantitatif median sinir duysal ve motor fonksiyonunu incelemeyi ve sağlıklı normal eller ve osteoartritli ellerle karşılaştırarak bazı farklar ve olası ilişkileri araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Romatoid artritli (RA) hastalarda el ağrısı-VAS, 28 eklemdeki hastalık aktivite skorunu (DAS28), sağlık değerlendirme anketi (SDÖ), Larsen skoru ve laboratuvar test sonuçları kaydedildi. Tüm bireylere median sinir kantitatif duysal testi olan Semmes-Weinstein (S-W) dokunma basınç eşikleri, ve 2-nokta diskriminasyon (2-ND) testi ile çimdik-gücü ölçümü yapıldı.

Bulgular: Yetmiş-iki romatoid artritli kadın hasta (ort.yaş: 55.9 ±9.5 yıl), 43 osteoartritli kadın hasta (ort.yaş: 58.9 ±4.8 yıl), ve 39 kadın kontrol (ort.yaş: 56.6 ±5.8 yıl) çalışmaya alındı. RA hastaları hafif dokunmaya (S-W dokunma-basınç eşikleri) diğer populasyona gore daha fazla duyarlılık gösterdi (p=0.028). Multipl doğrusal regresyon analizinde RA hastalarının median sinir S-W dokunma-basınç eşiğinin sabit belirleyicileri hastalık süresi, DAS28, SDÖ, romatoid el deformiteleri ve CCP, RF, CRP, ve trombosit sayısı gibi laboratuvar sonuçlarıydı (p<0.05).

Sonuçlar: Romatoid eldeki duysal dokunma basınç eşikleri osteoartritik el ve sağlıklı ellerden daha düşüktü. Romatoid elde ağrılı parmakları değerlendirmede duysal eşik ölçümü aktif artriti ayırt etmede ve hipersensitif durumu doğrulamada faydalı olabilir.

ABSTRACT
Objective: We aimed to assess the quantitative median sensory and motor function of the patients with rheumatoid hands and compared with healthy normal hands and osteoarthritic hands and to investigate the some differences and possible relationships.

Methods: Hand pain-VAS, disease activity score of 28 joints (DAS28), health assessment questionnaire (HAQ), radiographic Larsen score and laboratory test results were recorded in patients with rheumatoid arthritis. Quantitative sensory testing of the median nerve including Semmes- Weinstein (S-W) touch pressure thresholds, and 2- point discrimination (2-PD) test, and pinch strength measurement were performed in all subjects.

Results: Seventy-two female patients with rheumatoid arthritis (mean age: 55.9 ±9.5 years), 43 female patients with osteoarthritis (mean age: 58.9 ±4.8 years), and 39 female controls (mean age: 56.6 ±5.8 years) were recruited to the study. The subjects with RA demonstrated greater sensitivity with light touch (S-W touch-pressure thresholds) relative to the other population (p=0.028). Constant predictors of S-W touch pressure threshold of median nerve were duration of disease, DAS28, HAQ, rheumatoid hand deformities and laboratory parameters including CCP, RF, CRP, and platelet count in multiple linear regression analysis of patients with rheumatoid arthritis (p<0.05).

Conclusion: Sensory touch pressure thresholds are lower in rheumatoid hands than osteoarthritic hands, and healthy hands. Sensory threshold measurement can be useful to assess painful fingers of rheumatoid hands confirming hypersensitive states and differentiating active arthritis.