ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Serebral Palsi Tanısı ile İzlediğimiz Hastalarda Botulinum Toksin Kullanımı
Botulinum Toxin Use in Patients with Cerebral Palsy Diagnosis
Received Date : 12 Nov 2019
Accepted Date : 15 Jan 2020
Available Online : 28 Sep 2020
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72311 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(3):162-6
ÖZET
Amaç: Serebral palsi (SP) tanısı ile polikliniğimize başvuran hastalarda spastisite tedavisinde botulinum toksini (BoNT) kullanımını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Spastik SP tanılı yaş aralığı 2-16 yıl olan 106 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, spastisite tedavisi, fizyoterapi uygulaması, ortez kullanımı, BoNT uygulaması, oral antispastik ajan kullanımı kaydedildi. Spastisiteye yönelik geçirilmiş ortopedik ve nöroşirürjik operasyonlar sorgulandı. Hastaların kaba motor fonksiyonlarındaki bozukluğun ciddiyetini sınıflandırmak için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 105 hastanın ortalama yaşı 91,69±47,87 ay idi. Problemin fark edilme yaşı ortalama 10,61±15,01 ay idi. Hastalarımızın %41 (n=43)’i kız, %59 (n=62)’u erkekti. Hastalarımızın %53,3 (n=56)’üne BoNT uygulanmıştı. BoNT uygulama yaşı ortalama 69,07±42,10 ay olarak bulundu. Fizyoterapi uygulaması Grup 1’de %89,2 (n=50) iken Grup 2’de %73,4 (n=36) oranında idi. Grup 1’de hastaların %21’4 (n=12)’ü, Grup 2’de ise %12,2 (n=6)’si oral antispastik ilaç kullanıyordu. İntratekal baklofen pompası uygulanan 1 hasta Grup 1’de yer alıyordu. Cerrahi öyküsü Grup 1’de %23,2 (n=13), Grup 2’de %16,3 (n=8) idi. Gruplar arasında fizyoterapi uygulaması, oral antispastik ilaç kullanımı ve cerrahi öykü açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sonuç: BoNT uygulamaları SP’de spastisite tedavisinin önemli bir parçasıdır. Spastisite tedavisinde konservatif tedavi ve cerrahi tedavi seçenekleriyle birlikte kombine olarak kullanılması SP’li hastaların gerek mobilizasyonu gerekse pozisyonlanması ve hijyeni açısından olumlu katkılar sağlayacaktır.
ABSTRACT
Objective: To investigate the use of botulinum toxin (BoNT) in the treatment of spasticity in patients with cerebral palsy (CP). Material and Methods: A total of 106 patients with spastic CP between the ages of 2-16 were retrospectively evaluated. Age, gender, pasticity treatment of the patients, physiotherapy, orthotic use, BoNT administration, oral antispastic agent use, intrathecal baclofen pump usage were recorded. Previous orthopedic and neurosurgical operations for spasticity were asked. The Gross Motor Function Classification System was used to classify the severity of impaired motor function. Results: The mean age of the 105 patients included in the study was 91.69±47.87 months. The mean age at which the problem was recognized was 10.61±15.01 months. 41% (n=43) of the patients were female and 59% (n=62) were male. BoNT was applied to 53.3% (n=56) of our patients. The mean age of BoNT application was 69.07±42.10 months. Physiotherapy was 89.2% (n=50) in Group 1 and 73.4% (n=36) in Group 2. In group 1, 21.4% of the patients and in group 2, 12.2% (n=6) were using oral antispastic drugs. Surgical history was 23.2% (n=13) in Group 1 and 16.3% (n=8) in Group 2. There was no significant difference between the groups in terms of physiotherapy, oral antispastic drug use and surgical history (p>0.05). Conclusion: In conclusion, BoNT applications are an important part of spasticity treatment in CP. The combination of conservative and surgical treatment options in the treatment of spasticity will provide positive contributions in terms of mobilization, positioning and hygiene of patients with CP.
REFERENCES
 1. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and calssificition of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109:8-14.
 2. Serdaroğlu A, Cansu A, Ozkan S, et al. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol. 2006;48:413-6.
 3. Bar-On L, Molenaers G, Aertbeliën E, et al. Spasticity and its contribution to hypertonia in cerebral palsy. Biomed Res Int. 2015;2015:317047. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Matur Z, Parman YG. Botulinum toksininin nörolojide kullanım alanları. Klinik Gelişim. 2010;23:121-7.
 5. Özel S. Serebralpalsi. Kutsal YG, Beyazova M, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2011. p.2681-724.
 6. Matur Z, Parman AG. Use of botulinum toxin type a in the treatment of spasticity. Archives of Neuropsychiatry. 2010;47:40-3.
 7. Heinen F, Desloovere K, Schroeder AS, et al. The updated european consensus 2009 on the use of botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2010;14:45-66.
 8. Özel S, Çulha C, Delialioğlu SÜ, et al. The relationship between the Gross Motor Function Classification System and treatment modalities in children with cerebral palsy. Turk J PhysMed Rehab. 2016;62:116-22. [Crossref] 
 9. Hagberg B, Hagberg G, Olow I. The changing panaroma of cerebral palsy in Sweden. VI. Prevelance and origin during the birth year period 1983-1986. Acta Paediatr. 1993;82:387-93. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1997;39:214-23. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Dinçer Ü, Çakar E, Kıralp MZ, et al. Comparison of the effectiveness of physiotherapy and ankle foot orthosis after botulinum toxin injection in diplegic cerebral palsy patients. Turk J Phys Med Rehab. 2008;54:41-5.
 12. Heinen F, Molenaers G, Fairhurst C, et al. European consensus table 2006 on botulinum toxin for children with cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2006;10:215-25. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Lowe K, Novak I, Cusick A. Low-dose/high-concentration localized botulinum toxin A improves upper limb movement and function in children with hemiplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2006;48:170-5. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Eriman EÖ, İçağasioğlu A, Demırhan E ve ark. Serebral palsili 202 olgunun demografik verileri ve klinik özellikleri. Turk J Phys Med Rehab. 2009;55:94-7.
 15. Graham HK, Aoki KR, Autti-Rämö I, et al. Recommendation for the use of botulinum toxin type A in the management of cerebral palsy. Gait Posture. 2000;11:67-79. [Crossref] 
 16. Papavasiliou AS, Nikaina I, Foska K, et al. Safety of botulinum toxin a in children and adolescents with cerebral palsy in a pragmatic setting. Toxins (Basel). 2013;5:524-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Naidu K, Smith K, Sheedy M, et al. Systemic adverse events following botulinum toxin a therapy in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2010;52:139-44. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Narayanan UG. Botulinum toxin: does the black box warning justify change in practice? Dev Med Child Neurol. 2011;53:101-2. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Mesterman R, Gorter JW, Harvey A, et al. Botulinum toxin type A in children and adolescents with severe cerebral palsy: a retrospective chart review. J Child Neurol. 2014;29:210-3. [Crossref]  [PubMed]