ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Serebral Palsi Tanısı ile İzlediğimiz Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Features of Patients with Cerebral Palsy That We Fallowed
Received Date : 18 Feb 2018
Accepted Date : 28 Mar 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2018-60099 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(2):71-7
ÖZET
Amaç: Çorum il merkezinden polikliniğimize başvuran serebral palsili (SP) hastalarımızın demografik ve klinik özelliklerini belirleyerek ülkemizin SP olgu profilini belirlemeye katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Nisan 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine müracaat eden yaş aralığı 2-16 yıl olan SP tanılı 100 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, prenatal, perinatal, postnatal SP risk faktörleri, mental bozukluk, epilepsi, göz ve işitme problemleri sorgulandı. Klinik sınıflama İsveç klasifikasyonuna göre yapıldı. Hastaların kaba motor fonksiyonlarındaki bozukluğun ciddiyetini sınıflandırmak için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 100 hastanın yaş ortalaması 90,23±49,71 ay idi. Hastaların %43’ü kız, %57’si erkekti. Hastalarımızın %94’ü spastik, %2’si diskinetik, %4’ü ataksik tip SP idi. Spastik tip SP olan hastaların 33’ü diplejik, 35’i tetraplejik, 21’i hemiplejik, beşi monoplejikti. Risk faktörlerinin dağılımı %61 prenatal, %21 perinatal, %10 postnatal faktörler şeklinde idi. %29’unda multipl faktörler etkiliydi. Hastalarımızın %57’sinde konuşma bozukluğu, %51’inde mental bozukluk, %36’sında göz problemi, %9’unda işitme bozukluğu, %44’ünde epilepsi, %35’inde yutma bozukluğu mevcuttu. KMFSS sınıflamasına göre hastalarımızın %17’si seviye 1, %20’si seviye 2, %23’ü seviye 3, %24’ü seviye 4 ve %16’sı seviye 5 idi. Sonuç: Çalışmamızda yer alan SP’li hastalarımızın demografik ve klinik özellikleri daha önceden ülkemizde yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuştur.
ABSTRACT
Objective: To contribute to determining the cerebral palsy (CP) case profile of our country by determining the demographic and clinical characteristics of our patients with CP from Corum province center. Material and Methods: Between April 2017-December 2017, One-hundred patients with CP diagnosis between 2-16 years old who visited to Hitit University, Faculty of Medicine, Erol Olcok Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinic were enrolled the study. Age, sex, prenatal, perinatal, postnatal CP risk factors, mental disorder, epilepsy, eye and hearing problems were assessed. Clinical classification was based on Swedish classification. The Gross Motor Function Classification System (GMFCS) was used to classify the severity of impairment in gross motor functions of patients. Results: The mean age of the patients was 90.23±49.71 months. 43% of the patients were female, 57% were male. 94% of our patients were spastic, 2% were dyskinetic and 4% were ataxic type CP. Of the patients with spastic CP, 33 were diplegic, 35 were tetraplegic, 21 were hemiplegic and 5 were monoplegic. The distribution of risk factors was 61% prenatal, 21% perinatal and 10% postnatal factors. 29% had multiple factors. 57% of our patients had speech disorder, 51% had mental disorder, 36% had eye problems, 9% had hearing disorder, 44% had epilepsy and 35% had malnutrition. According to the GMFCS, 17% of our patients were level 1, 20% at level 2, 23% at level 3, 24% at level 4 and 16% at level 5. Conclusion: The demographic and clinical characteristics of our patients with CP were found to be compatible with previous studies in our country.