ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Serebral Palsili 132 Olgunun Demografik Verileri ve Klinik Özellikleri
Demografic Data and Clinical Characteristics of 132 Cerebral Palsy Cases
Received Date : 03 Mar 2014
Accepted Date : 10 Jun 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışma hastanemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran serebral palsili (SP) olguların demografik verileri ve klinik özelliklerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Polikliniğimize Kasım 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran 132 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 132 olgunun 51'i kız, 81'i erkekti. SP nörolojik tiplemesine göre hastalarımızın çoğunluğunu hemiplejik ve diplejik olan çocuklar oluşturmaktaydı (sırasıyla %32,6 ve %31,8) ve kaba motor fonksiyonel sınıflama sistemine göre olguların çoğunluğu seviye 5 (% 35,8) idi . Etiyolojik faktörlerden en sık düşük doğum ağırlığı %35 (46) ve prematür doğum %43 (56) olmak üzere perinatal risk faktörleri ile karşılaşıldı. Olguların %46'sında konuşma bozukluğu, %40'ında zeka geriliği, %25'inde görme bozukluğu, %5'inde işitme bozukluğu, %39'unda epilepsi, %9'unda iskelet deformitesi vardı. Olguların %11'i (n=14) yatarak, %30'u (n=40) ayaktan tedavi alırken, %59'una (n=78) ev egzersiz programı verildi.

Sonuçlar: Olgularımız etiyolojik faktörler yönünden incelendiğinde perinatal nedenler en sıktı. Ayrıca hastalarımızın çoğunluğu en ileri seviye olan seviye 5'ti. Hastaların önemli kısmında nörolojik bozukluklara eşlik eden diğer sistemlere ait sorunlar mevcuttu.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to define demografic data and clinical characteristics of patients with cerebral palsy (CP) who presented to our outpatient clinic.

Methods: Data of 132 cases who presented to our outpatient clinic was examined retrospectively.

Results: Fifty-one of the cases were female and 81 were male.The majority of our patients was hemiplegia and diplegia ( 32,6% and 31,8%, respectively) and most of the patients (35%) were level 5 as assessed with the Gross Motor Functional Classification System(GMFCS). The most frequently encountered risk factors were perinatal risk factors which were low birth weight [35% (46)] and premature birth [43% (56)]. 46% of the cases had speech disorders, 40% mental retardation, 25% visual impairment, 39% epilepsy, 9% skeletal deformities. 11% of the cases were hospitalized, 30% were outpatient and 59% were given home exercises.

Conclusion: Perinatal risk factors were the most frequently seen etiological factors. Furthermore, the majority of our patients was level 5 in GMFCS. Most of our patients had additonal impairments besides the neurologic disorders.