ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SEREBRAL PALSİLİ OLGULARIMIZIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
THE SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF OUR CASES WITH CEREBRAL PALSY
Makale Dili: TR - Medline No: 33238
ÖZET
Çalışma Serebral Palsi (SP)'li olgularımızın sosyodemografik ve klinik özelliklerini araştırmak amacıyla planlandı ve çalışmaya hastanemize rehabilite edilmek üzere yatırılan 98 SP'li çocuk alındı.

Olguların yağ, cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi ve mesleği, Denver gelişimsel yaşı, etyolojik faktörleri, SP tipleri, eşlik eden tıbbi problemleri prospektif olarak araştırıldı. Yaş ortalaması 5.8 yıl olan olguların %52'si kız, %48'i erkekti. Annelerin %97,9'u ev hanımı olup, % 6.5'u okur yazar değildi. Babaların ise %48.9' u serbest meslek sahibi olup, %58.1'i ilkokul mezunuydu. Olgularımızın 77'si (%78.5) spastik, 14'ü (%14.3) mikst, 5'i (%5.1) diskinetik, 2'si (%2.04) hipotonik tipteydi. Etyolojik faktörlerin dağılımı yapıldığında ilk üç sırada %40.8 ile prematür doğum, %34.7 ile zor doğuma bağlı asfiksi ve %27.6 oranında akraba evliliği yer alıyordu. Olgularımızın 79'unda (%80.61) kas iskelet sistemi patolojileri vardı. Bunların %59.17'sini ayak- ayakbileği patolojileri oluşturmaktaydı. Eşlik eden problemler arasında en sık %52.04 oranında strabismus, %45.9 oranında konuşma problemleri bulunmaktaydı.

Sonuçta, SP'nin önlenmesinde yaygın toplumsal rehabilitasyonun gerekliliği, SP'nin erken tanısında ve rehabilitasyonunda multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulandı.

ABSTRACT
In this study our aim was to determine some of the sociodemographic and clinical characteristics of 98 cerebral palsy(CP) cases who were hospitalized for rehabilitation in our hospital.

Age, sex, Denver developmental age, etiologic factors, type of CP and concurrent medical problems of these cases and educational level and occupations of their parents were investigated. The mean age of the cases was 5.8 years. 52 % were female, 48% were male. Nearly all of the mothers (97.9%) were housewives and 26.5% were illiterate. 48.9% of the fathers were self-employed and 58.1% were graduated from primary school. The type of CP was spastic in 77 patients (78.5%), mixed in 14 (14.3%), dyskinetic in 5 (5.1%) and hypotonic in 2(2.04%) of the cases. Premature delivery (40.8%), asphyxia due to obstructed labour (34.7%) and consangious marriage were found to be the first three etiologic factors. In 79 (80.6%) of the cases there were musculoskeletal deformities of which 59.1 % were foot and ankle deformities. 52.04% strabismus and 45.9% speech problems were concurrent problems in these cases.

In conclusion, the necessity of the expanded community rehabilitation for the prevention of CP and the importance of multidisciplinary approach during the rehabilitation program and early diagnosis was emphasized.