ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUSLU BİR OLGUDA STEROİDE BAĞLI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KIRIĞI SONUCU ORTAYA ÇIKAN KONUS MEDULLARİS SENDROMU VE REHABİLİTASYONU
CONUS MEDULLARIS SYNDROME DUE TO STEROID INDUCED OSTEOPOROTIC VERTEBRAE FRACTURE AND ITS REHABILITATION IN A CASE WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTEMATOSUS
Makale Dili: TR - Medline No: 32737
ÖZET
Sistemik lupus eritematosusda (SLE) görülen osteoporozun (OP) gerçek insidansı bilinmemekle birlikte, kortikosteroidlerin yaygın kullanımının ilaca bağlı ortaya çıkan OP'nin en sık nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu makalede 10 yıldır SLE hastası olan, lumbal 1,2. vertebrada osteoporotik kompresyon fraktürüne bağlı konus medullaris sendromu gelişen bir bayan olgu anlatılmaktadır. Etkilenmiş vertebralar posterior enstrümantasyon operasyonu ile stabilize edilmiş, steroid tedavisi kesilerek 5 ay süre ile bifosfonat ve kalsiyum tedavisi verilmiştir. Böbrek yetmezliği gelişmesi üzerine bifosfonat tedavisi de kesilmiş ve hasta haftada 2 gün hemodiyalize alınmaya başlamıştır. Nörolojik kayıpları olan hasta rehabilitasyon programı için kliniğimize yatırıldı.Hastaya, steroide bağlı OP ve buna sekonder vertebral fraktürler sonucunda konus medullaris tanısı konuldu. SLE'deki primer nörolojik tablolardan, myelopatiden ayırıcı tanısı yapıldı. OP'nin medikal tedavisinde hormon replasman tedavisinin uygun olacağı düşünülerek, kadın ve doğum hastalıkları kliniğine sevk edildi. Rehabilitasyon programı sonunda hastanın çift kanedyen ve çift kısa yürüme ortezi ile ambulasyonu sağlandı.
ABSTRACT
Osteoporosis that is seen in SLE, although its true incidence is unknown, is thought to be the most often reason of drug induced OP due to common corticosteroid use. In this article, a female patient with SLE for ten years, is reported as a case of conus medullaris syndrome due to compression fracture at lumbar 1,2 vertebrae. Affected vertebrae had been operated to stabilize with posterior roots, while steroid therapy stopped. For 5 months bisphosphonates and calcium therapy was given. Since renal failure occurred bisphosphonate therapy also cut off and the patient started to have hemodialysis twice a week.The patient who has neurologic deficits was accepted for rehabilitation program to our clinic. The patient had diagnosed steroid induced OP and conus medullaris syndrome secondary to vertebral fractures. The patient was referred to gynaecology clinic since it was considered that hormone replacement therapy is appropriate for her. The ambulation of the patient was provided with a pair of crutches and ankle foot orthoses.