ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Sitomegalovirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Transvers Miyelit Olgusu
A Case of Transvers Myelitis Due to Cytomegalovirus Infection
Received Date : 13 Jun 2016
Accepted Date : 17 Jan 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2016-53433 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(1):29-33
ÖZET
Transvers miyelit spinal kordun fokal inflamasyonu sonucu motor, duyusal ve otonomik disfonksiyon ile seyredebilen nadir bir klinik tablodur. Genellikle bel ağrısı ile başlanmakta ve izleyen süreçte akut veya subakut paraparezi, duyusal defisitler ve sfinkter disfonksiyonu gelişebilmektedir. Çocuklarda genellikle idiyopatik olmakla birlikte etiyolojisinde birçok etken bildirilmiştir. Enfeksiyonlar, multipl skleroz, sistemik lupus eritematöz, nörosarkoidoz gibi multisistemik hastalıklara sekonder olarak da ortaya çıkabilmektedir. Genellikle monofazik bir hastalık olmakla birlikte, nadiren de olsa relapslar görülebilmektedir. Sitomegalovirüse bağlı enfeksiyonlar yaygın olarak görülmesine rağmen, sitomegalovirüse sekonder gelişen transvers miyelit nadir görülebilen bir durumdur. Bu çalışmada, idiyopatik transvers miyelit tanısı sonrası rehabilitasyon amacıyla polikliniğimize sevk edilen ve rehabilitasyon sürecinde Sitomegalovirüse bağlı aktif transvers miyelit saptanarak tedavisi yeniden düzenlenen 12 yaşındaki bir kadın olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Transverse myelitis is a rare clinical manifestation, seen as a result of focal inflammation of spinal cord, characterized by motor, sensory and autonomic dysfunction. It usually starts with low back pain and in the following process, acute or subacute paraparesis, sensory deficits, and sphincter dysfunction may develop. Although it is idiopathic in children, many factors have been reported in the etiology. It may occur secondary to multisystemic diseases such as infections, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus and neurosarcoidosis. It is generally monophasic, but relapses have been described rarely. Although infections due to cytomegalovirus are common, transverse myelitis secondary to cytomegalovirus is a rare clinical condition. Herein, we report the case of a 12 year-old female who was referred to our outpatient clinic for rehabilitation after a diagnosis of idiopathic transverse myelitis but active transverse myelitis due to cytomegalovirus was detected and treatment was revised.